Alcúdia

Font de Sant Joan

Municipi.- Alcúdia | Lloc.- Mal Pas - Rústic - Públic | Ús.- Cap | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 511547 4412827) | Alçada.- 526 msnm

Broll que es troba al talús de sa platja homònima, a la seva part de ponent.

En realitat són dos brolls, malgrat que és el de la dreta el que raja més a jutjar per les marques deixades per l'aigua. A mig agost encara hi surt un pitxolí d'aigua, tan sols un goteig però ja se sap el que es diu: de mica en mica, s'omple sa pica.

Per les marques al talús, aquests brolls, sobretot el de la dreta, havien de ser molt més cabalosos en temps passats. No hem pogut esbrinar si en algun moment del passat hi ha hagut algun mitjà d'aprofitament; avui amb lo urbanitzada que està sa zona més val no emprar-la per res.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2014

Font de Son Fe

Municipi.- Alcúdia | Lloc.- Son Fe - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 505823 4408378) | Alçada.- 180 msnm

La Font de Son Fe és composta per una mina que dóna accés a una petita sala tancada amb una cúpula de pedra on hi ha una pica que reb l'aigua de dos ullals a la paret del fons.

L'entrada està dins una trinxera curta i plena de vegetació i no es troba en gaire bon estat. Ens informen de que abans era més ampla però segurament per culpa de l'abandó és cada vegada més estreta.

La sala està dividida en dues parts per un mur de marès posterior a la resta de la construcció. Aquest mur just té un portalet per veure la primera pica. A la part principal queda la segona pica, més gran, i un banc que potser era més posar-hi gerres que per seure perquè és bastant alt.

A la paret de marès hi ha alguns grafits entre els que en destaca un que diu "MSERRATI". Segons Manuel Espinosa, expert en Alcúdia a qui hem d'agrair haver-mos-hi duit, aquest gravat es podria referir a Miquel Serrat, propietari/concessionari de la Mina de Son Fe l'any 1890. També ens comenta que existeix una altra possibilitat, en aquest cas es tractaria d'una referència al concessionari de la dècada de 1940, José Sánchez Montserrat tenia la costum de berenar cada dematí amb una gerra d'aigua d'aquesta font i, per això, cada dia hi enviava un obrer.

En Manuel també ens passà aquest text, que reproduim talment com ens arribà i que podeu llegir en aquí:

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat - 02-2013 | Revisat.- 05/ 2017

Font de Na Siurana

Municipi.- Alcúdia | Lloc.- Son Siurana - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 504577 4407133) | Alçada.- 13 msnm

Font o el que queda d'ella situada al quilòmetre 45,400 de sa carretera de Palma a Alcúdia, a la dreta anant de cap a Alcúdia.

Documentalment tan sols hem localitzat un mapa de sa situació de ses mines de minerals de sa zona i que situa sa font al lloc on pensam que es trobava situada. Ses fonts orals consultades de sa zona ens han manifestat no saber res de la dita font, malgrat que sa font o els seus (restes) es troben clarament dins terrenys de Son Siurana de Baix.

En les imatges aèries de l'any 1956 (nº. 6 a sa galeria), any que suposadament sa font tenia activitat, es veu clarament un punt de captació d'aigua amb uns canals segurament de reg que surten de cap als diferents horts des d'un gran safareig (15 x 15 metres) que es manté viu encara avui en dia.

El que queda actualment no permet res més que jugar amb hipòtesis sobre quin tipus de font hi havia. S'espai on hi havia sa captació avui es troba convertida en una soll i galliner; s'antiga captació sembla esser un pou freàtic que en pujar de nivell s'aigua, aquesta sortia per dos albellons de cap els horts, un de cap llevant i l'altra de cap a sud. Hi ha una vella bomba elèctrica que en algun moment haguera de funcionar per forçar sa captació d'aigua.

A uns 3 metres de s'antic pou sembla que és on hi ha s'actual captació, un pou modern al qual no hi hem pogut entrar però que es veuen sortir d'ell unes canonades que van de cap el safareig i aquest esta ben ple.

Així doncs i a falta de millor informació catalogam aquesta font com a desapareguda sense tancar sa possibilitat de poder canviar aquest aspecte si aclarim res més en el futur.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2014

Font de la Victòria / de s'Ermita

Municipi.- Alcúdia | Lloc.- La Victòria - Rústic | Ús.- Consum | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 514656 4413867) | Alçada.- 171 msnm

Aquesta és una font molt coneguda en es terme d'Alcúdia donat sa gran devoció que hi ha a la Mare de Déu de la Victòria; sa font es troba a sa carretera d'accés a s'Ermita, unes corbes abans d'arribar-hi a l'esquerra.

S'aigo brolla de sa paret directament dins una pica, passa per una canaleta elevada fins a una altra pica a l'esquerra, tot davall un porxo fet amb bigues de fusta i teules àrabs per coberta; unes columnes de pedra aguanten es conjunt. A la dreta hi ha un pedrís també de pedra.

A fora a sa part esquerra hi ha un gran banc de pedra aferrat a sa paret i unes taules formant un gran i agradable lloc d'esplai. Una font que raja quasi tot l'any però sol assecar-se a finals d'estiu.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- juliol-2012

Fonteta de sa Cova Tancada

Municipi.- Alcúdia | Lloc.- Cap de Menorca - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 516362 4411581) | Alçada.- 20 msnm

Fontinyol situat a l'interior de sa preciosa Cova Tancada, cova situada a uns 900 metres en línia recta cap a llevant des del camí des Coll Baix, just penjant del penya-segat.

Es tracta d'un sistema de recollida de s'aigua que cau i/o regalima de diversos punts: des d'algunes estalactites i des d'una esquerda situada darrere de sa piqueta.

Sa piqueta (0,50 x 0,60 metres) que recull s'aigua està folrada per sa calç de s'aigua que hi cau; sembla que inicialment feia una raconada formant un rectangle, amb tres parts naturals de pedra i roca i s'altre està formada per un paretó.

Fontinyol que sent s'únic punt de recollida d'aigua de sa contrada, havia de ser de gran utilitat entre sa gent que la coneixia.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2014

Ses Fontanelles Fondes

Municipi.- Alcúdia | Lloc.- ses Fontanelles - Rústic - Públic | Ús.- Ramader | Tipus.- Surgència | Situació: Google Maps (31 S 514072 4412066) | Alçada.- 98 msnm

Bassa d'aigua d'uns 6 x 3 metres i de fondària variable (0,30 - 0,90 metres) que està just al mateix torrent homònim on es creua amb el camí que va des Coll Baix al campament de la Victòria.

Es tracta d'una bassa que acumula aigua que es filtra per unes esquerdes a sa roca i provinent segurament de les aigües subterrànies que hi sol haver per davall des llit a molts de torrents de Mallorca. Dita aigua té es color verd característic de ses aigües amb poc moviment i el seu sobrant es perd per un costat formant un xaragall torrent avall.

Aquesta font ha d'esser molt antiga i s'única documentació que hem localitzat que en parla es pot veure a sa galeria d'imatges (Història d'Alcúdia, Pedro Ventayol, 1928), malgrat que no sabem si els treballs que comenten es refereixen a aquesta font o a ses Fontanelles Soberanes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2014

Ses Fontanelles Soberanes

Municipi.- Alcúdia | Lloc.- ses Fontanelles - Rústic - Públic | Ús.- Ramader | Tipus.- Surgència | Situació: Google Maps (31 S 514680 4411938) | Alçada.- 132 msnm

Bassa d'aigua d'uns 70 m2 de superfície dins un perímetre irregular i de fondària variable que no hem pogut mesurar; sa bassa que està just al mateix torrent homònim on es creua amb el camí que va des Coll Baix al campament de la Victòria. A diferència de ses Fontanelles Fondes, que estan pràcticament al mateix nivell del camí, en aquestes s'aigua està uns 2 metres per davall de sa cota des camí.

Es tracta d'una bassa que acumula aigua que es filtra per diverses esquerdes a sa roca i provinent segurament de les aigües subterrànies que hi sol haver per davall des llit a molts de torrents de Mallorca. Aquesta aigua acumulada té el color verd característic de ses aigües amb poc moviment

Aquesta font ha d'esser molt antiga i s'única documentació que hem localitzat que en parla es pot veure a sa galeria d'imatges (Història d'Alcúdia, Pedro Ventayol, 1928), malgrat que no sabem si els treballs que comenten es refereixen a aquesta font o a ses Fontanelles Fondes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2014

Fonteta des Cap Pinar

Municipi.- Alcúdia | Lloc.- Cap des Pinar - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 517096 4415614) | Alçada.- 69 msnm

Fonteta situada al Cap Pinar, a sa zona de ses Bassetes Roges, just a sa vorera des penya-segat.

Es tracta d'un degotís que surt entre ses esquerdes d'una roca vertical, regalima per ella i mitjançant un solc picat a terra va fins a una piqueta, també picada a sa roca i de forma rectangular (uns 0,70 x 0,40 x 0,10 m aproximadament). Una altra canaleta fa de desguàs pel sobrant d'aigo que es perd vessant avall.

Fonteta emprada com a abeurada, de factura casolana i localitzada per Toni Sureda 'Socay' a qui agraïm que ens hagi facilitat material per incloure-la dins aquest inventari.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2019