Campanet

Mapa interactiu en proves; per a accedir a pantalla completa i a altres mapes de fons premeu el botó [MapHub]

Abeurador des Camí Blanc

Municipi.- Campanet | Lloc.- Carr. Pollença - Rústic - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 496344 4403739) | Alçada.- 79 msnm

Inicialment s'aigua es capta d'un pou sense coll que recull es sobrant d'algunes finques i de dos albellons que hi ha a sa mateixa paret. Aquesta aigua cau per una canaleta a sa part baixa des marge fins a arribar a una pica de pedra rectangular adossada també al marge i coberta per un arc apuntat molt rústic.

D'aquesta pica, el sobrant d'aigua va per una canaleta de marès a una segona pica de pedra de forma rectangular. Baix aquesta segona pica se'n troba una altra de poca fondària. S'aigua sobrant arriba a un pou sense coll situat vora el camí que la duu al Torrent de Comafreda.

A la petició de restauració feta per l'Ajuntament de Campanet l'any 1997, es fa la següent descripció:

«La síquia del camí Blanc ocupa uns 350 m del marge dret del camí en direcció a la vall de Sant Miquel. S'inicia uns 150 m després de la sortida del poble i, a l'endret de l'abeurador una conducció subterrània de marès connectada a un pou travessa el camí i desemboca al Torrent de Comafreda. Les pedres que la formaven foren destruïdes fa uns 20 anys, en instal-lar-s'hi canonades de subministrament de l'aigua potable a les finques esmentades».

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 10-2011 : Revisat.- 10/ 2012

Broll des Comellar de sa Font

Municipi.- Campanet | Lloc.- Comellar de sa Font - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 494615 4406325) | Alçada.- 340 msnm

A uns 190 metres al sud-oest de sa Font de sa Pega i dins el comellar que duu el seu nom hi ha aquest fontinyol que desguassa ses seves aigües dins el torrent den Carrós.

Es tracta d'un broll sense cap mitjà d'aprofitament de l'aigua que hi surt i que el dia de la nostra visita el cabal era més abundant que el propi de sa Font de sa Pega.

El topònim emprat no té cap documentació que l'avali i serveix tan sols per la classificació des broll dins aquest catàleg.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2014

Cocó de s'Ullastrar

Municipi.- Campanet | Lloc.- S'Ullastrar - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Cocó | Situació: Google Maps (31 S 498473 4405496) | Alçada.- 207 msnm

Segons el D.C.V.B. un cocó és un "Clot natural obert en la roca, dins el qual es posa aigua quan plou o quan hi arriba la mar." No és per tant una font, però com férem aquesta troballa durant la recerca de sa no localitzada fins avui font del Moliner i veient les seves especials característiques, hem cregut que li havíem de fer un lloc dins aquest catàleg (sense que això marqui un precedent), maldament no sia una font com ja hem dit més amunt.

Es tracta d'una construcció de pedra seca aixecada damunt un sòl de roca massissa i semblant a una cabana. La forma en planta és circular irregular (uns 6 metres de diàmetre) amb un portell trapezoïdal d'entrada i una coberta en forma de cúpula a sa part central.

A la part més baixa, que és on s'acumula s'aigua s'hi davalla per uns escalons amples i plans. Tant sa coberta com les parets estan fetes de pedra en sec i la cúpula està feta a base d’aproximació de les filades de pedra que permet la filtració de l’aigua de pluja, aigua que va degotant i que queda embassada a baix. Així s'aigua queda protegida del sol i de les temperatures elevades i es conserva llargues temporades.

La mitjana pluviomètrica anual de Campanet oscil·la entre les més de 1.100 mm a la serra des Pas d’en Bisquerra i els 700 mm del forn des Vidre; si contam el mínim, tendríem que aquest cocó amb uns 12 m2 de superfície de captació recolliria uns 8.400 litres al llarg de s'any.

En resum, un enginy construït magistralment de pedra en sec que permet tenir aigua allà on no n'hi ha.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2015

Font amb Capella

Municipi.- Campanet | Lloc.- Can Cusseta | Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 496842 4403740) | Alçada.- 81 msnm

Font que es troba vora el camí de Sant Crist, prop de sa costa de Sant Miquel i dins sa finca coneguda com a Can Cusseta.

Es tracta d'una font del tipus pou albellonat amb sa captació al costat del mateix camí consistent amb un pou de pedra amb una coberta del mateix material que ben segur li dóna el seu nom. De sa part baixa des coll (a uns 1,5 metres) surt una galeria feta de pedra en sec que després de recórrer uns 47 metres deixa caure s'aigua baix d'una marjada.

Aquesta galeria o mina (0,65 x 0,80 metres de secció parabòlica) té un pou d'oreig més o manco a la meitat però segons mos confirma l'amo de sa finca, el varen tapar per mor del mal que es feien sovint els animals.

Antigament, s'aigua de sa font omplia un safareig (6 x 6 metres) que hi ha a uns 40 metres al nord de sa boca on surt actualment s'aigua, formant un xaragall sense cap profit.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2014

Font de Don Juan

Municipi.- Campanet | Lloc.- Santiani - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola| Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 495162 4404137) | Alçada.- 104 msnm

Font que es troba just passat es portell de Santiani Vell, a l'esquerra a uns 25 metres des camí que va de cap a ses cases.

Es tracta d'una font de mina d'uns 5 metres de llargària com a màxim. Està feta de pedra en sec, secció parabòlica (1,10 x 1,85) i que al fons es veu perfectament s'ullal. Sa font està normalment anegada i just a sa boca té un estany que forma part de sa font, és com la seva prolongació i estan afegits sense cap separació. Com es pot veure a ses imatges no hi hem pogut accedir per agafar més detalls.

Des costat contrari a sa font comença una antiga canal de pedra ja totalment rompuda i de sa que no més en queden alguns restes. Aquesta canal tenia un recorregut de 160 metres per davall d'un marge fins que arriba en es safareig (10 x 8 m.) a sa part contrari des camí en direcció a gregal.

Una vella font abandonada però viva que segueix donant aigua que actualment es perd caient en es torrent de Sant Miquel.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril-2013

Font de Gabellí Gran

Municipi.- Campanet | Lloc.- Gabellí Gran - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 496414 4405376) | Alçada.- 113 msnm

Font que es troba a uns 170 metres a ponent de ses cases de Gabellí Gran, actualment en estat d'abandó i segons mos diu una veïnada en venda.

Aquesta font del tipus 'pou albellonat' en realitat és una antiga sínia amb una mina de desguàs que després de recórrer uns 110 metres des de la seva boca deixava caure s'aigua dins es gran safareig (16 x 13 metres) de vora ses cases i des d'on es regaven els horts.

Sa galeria mesura uns 22 metres de llargària i acaba a una trinxera quan s'altura de sa pendent des terreny ja no permet una mina. D'aquí mitjançant una canal de pedra i després amb una vella canonada de ciment fins al safareig.

A sa documentació consultada ja es parla des funcionament simultani de sínia i sa mina, la qual recollia s'aigua sempre que passava es nivell de sa galeria, fent així unes funcions que realment son ses d'una font. Tampoc podem argumentar si els dos elements foren construïts al mateix temps, és possible que sa mina de desguàs fos construït en temps posteriors a sa sínia o que aquesta fos en realitat el pou mare de sa font.

No hem trobat cap documentació sobre es topònim que s'emprava per citar aquesta font-sínia pel que la classificam dins aquest catàleg baix es nom de sa finca on es troba, simplement a efectes d'organització dins aquest catàleg.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2014

Font de Santiani Vell

Municipi.- Campanet | Lloc.- Santiani - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 494989 4404487) | Alçada.- 145 msnm

Font de mina situada a uns 150 metres de ses cases de Santiani Vell en direcció a mestral.

Es tracta d'una font de mina tipus 'qanat' construïda totalment amb pedra en sec, sa secció és rectangular amb parets verticals lleugerament inclinades i coberta plana amb lleugera curvatura. El sòl és pla i no s'observa canal ni séquia.

Al fons existeix un pou de ventilació de bella factura amb secció circular i també de pedra en sec amb uns 6 metres de profunditat sense coll de protecció. Aquest pou està dins una depressió del terreny per lo que el pou també permet una important captació d'aigües provinents de s'escorrentia.

A sa sortida i amb una boca extremadament petita, existeix una trinxera d'accés d'uns 6 metres que es transforma en canal de pedra fins a portar l'aigua a un safareig de dos cossos situat a uns 11 metres de sa boca. A pesar que tot indica que sa font avui dia dóna molt poca aigua tot aquest recorregut es realitza mitjançant una mànega de plàstic.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril-2013

Font de Son Garreta

Municipi.- Campanet | Lloc.- Ullaró - Rústic - Públic | Ús.- Seca | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 498722 4402896) | Alçada.- 61 msnm

Antiga i seca font que hi ha a s'entrada des llogaret d'Ullaró, a l'esquerre si venim de Campanet, pocs metres abans de ses primeres cases.

Sa vella font no és més que una petita capella de pedra que, segons mos diu un veïnat de davant, tenia un abeurador a sa sortida que el varen llevar, ja que els cotxes hi topaven. D'aquí hi surt una canal bastant ben conservada que va adossada a sa paret, després per damunt i va en direcció al centre des llogaret on hi ha ses cases que li donen nom, vora s'església.

Una font molt semblant a s'abeurador des Camí Blanc dins es mateix municipi de Campanet, malgrat que aquella segueix activa i aquesta no.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font de Son Monjo

Municipi.- Campanet | Lloc.- Son Monjo - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 497678 4407365) | Alçada.- 88 msnm

Font que neix entre ses cases de Son Monjo i ses de Son Embaràs, en la capçalera del Torrent de s'Embaràs, torrent que desguassa al torrent de Massana. Al catàleg de bens patrimonials de l'Ajuntament de Campanet hi figura baix el topònim de ''font des Torrent de s'Embaràs''.

Es tracta d'una vella i destruïda font de mina d'uns 6 metres de llargària amb s'ullal a la part baixa d'un marge; tan sols queden visibles menys de 3 metres de l'antiga galeria que havia de tenir una secció de vers 0,80 x 0,50 metres i les pedres que la formaven estan escampades per terra.

Malgrat això, les marques intenses de verdet testimonien que sa font o el que queda d'ella encara dóna aigua amb intensitat, segurament en temps de pluges.

Tant la finca com s'entorn està en un lamentable estat d'abandonament i s'accés a sa mina és complicat degut a sa gran quantitat de vegetació que ha crescut en el seu entorn sense cap control ni neteja durant molts d'anys.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2014

Font de Son Roig

Municipi.- Campanet | Lloc.- Son Roig - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Surgència | Situació: Google Maps (31 S 497016 4403891) | Alçada.- 76 msnm

Font que es troba entre ses possessions de Son Roig i Son Estrany, a uns 270 metres de ses cases de cadascuna d'elles i que comparteixen al 50% al seu cabal d'aigua.

Sa captació està enmig d'un camp, a uns 2 metres de profunditat i baix un important caramull de pedres al que no hem pogut accedir. D'aquí surten dues canalitzacions d'aigua: sa que va de cap a Son Estrany és una mina construïda amb pedra en sec, secció rectangular, amb coberta de lloses planes i canal a terra per sa conducció de s'aigua fins al safareig (22 x 9 metres) de ses cases. Aquesta mina de desguàs presenta una tipologia de 'qanat' amb diversos pous verticals d'oreig durant els seus 270 metres de recorregut.

Sa conducció que va de cap a Son Roig primer deixa s'aigua dins un gran dipòsit que anega sa galeria als seus primers 8 metres; sa canal de marès segueix vessant avall i a uns 4 metres hi ha un repartidor per separar ses aigües de cap a dos safaretjos, un a uns 70 metres de cap a nord-est d'uns 5 x 5 metres i un altre (recentment cobert) de cap a nord-oest que mesura uns 9 x 9 metres.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2014

Font de s'Alboraiet

Municipi.- Campanet | Lloc.- Alboraiet - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 495272 4403526) | Alçada.- 117 msnm

Font que es troba a uns 300 metres de ses cases de sa possessió de s'Alboraiet en direcció nord-est, prop de sa partió amb Santiani.

Es tracta d'una font de mina d'uns 9 metres de llargària amb parets verticals i coberta de volta de canó; està feta de pedra seca i sa volta està aterrecada de ciment. Al fons hi ha un dipòsit que recull s'aigo d'un ullal que hi ha a l'esquerra; s'aigo que surt cap a fora per dins d'una canal tapada que va per la dreta de sa mina. Ja al exterior sa canal va baix terra fins a un safareig en molt mal estat situat a uns 16 metres.

Antigament sa font es feia servir per regar uns horts que hi ha a sa part de baix; sa font segueix donant aigo per no s'aprofita per res, tota sa zona està abandonada però sa font es troba en molt bon estat de conservació.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2013

Font de s'Hort de Biniatró -1-

Municipi.- Campanet | Lloc.- Biniatró - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 496937 4407518) | Alçada.- 168 msnm

Antiga i seca font situada entre ses cases de s'Hort de Biniatró i es camí que va a Míner, en un redol conegut com a 'sa Llebreta' on hi ha una altra font, sa font de sa Llebreta, però que ja es troba dins Son Monjo.

Es tracta d'un broll o conjunt de brolls que neixen a sa part alta de sa finca i que descarregaven s'aigua directament dins un safareig; del safareig surt un albelló construït de pedra en sec, secció parabòlica (0,55 x 0,90 m.) i una llargària d'uns 10 metres i que a partir de la seva boca de sortida comença una canal de pedra que després de recorre uns 300 metres, es diposita dins un grup de tres safaretjos vora ses cases.

Entre s'albelló i el safareig hi ha una pica o petit estany d'aigua (1,0 x 1,0 m.) i s'albelló té a sa part de damunt un forat redó a sa coberta que ens fa pensar que en temps passats fóra emprat com a dipòsit o aljub i per ell es treia aigua.

En l'article ''Objetivos, métodos y práctica de la arqueología hidráulica.'' Helena Kirchner y Carmen Navarro es descriu aquesta font i el conjunt hídric de sa finca (també coneguda antigament com ''ses fonts'') que segons l'autora està format per dues fonts de mina més i que descarreguen s'aigua dins sa mateixa canal que aquesta, però de moment no les podem documentar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost -2016

Font de sa Capitana

Municipi.- Campanet | Lloc.- Son Grau - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font enclotata | Situació: Google Maps (31 S 495921 4403806) | Alçada.- 151 msnm

Bella i cuidada font situada a uns 280 metres a migjorn de ses cases homònimes, a la dreta pel camí d'accés abans d'arribar a ses cases. Sa possessió està documentada el S-XVII amb el topònim ''rafal del Capità''.

Es tracta d'un broll que surt a quasi 2 metres per davall del nivell del sol al qual feren una estructura de pedra en verd tipus gruta amb coberta de volta de canó a la que s'hi baixa amb uns escalons de pedra.

Sa captació està dins d'una espècie de caixa rectangular encastada a sa paret i des d'ella surt una mineta o albelló de desguàs fet de pedra seca, secció rectangular amb coberta de volta rebaixada (0,50 x 0,90 metres) amb una canal lateral per conduir l'aigua fins al safareig situat a uns 16 metres de sa captació.

El safareig que actualment s'empra com a piscina, mesura uns 6 x 15 metres; antigament sa font era emprada per regar l'hort que hi ha vessant avall.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2014

Font de sa Llebreta

Municipi.- Campanet | Lloc.- Son Monjo - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 497111 4407540) | Alçada.- 184 msnm

Fonteta situada a uns 350 metres a ponent des Puig de Ca de Son Monjo (267 m.) i a uns 470 de ses avui abandonades cases de Son Monjo per la seva part de mestral. Així seria la segona font dins sa finca, vegeu també sa font de Son Monjo.

Es tracta d'una font de mina construïda de pedra en sec, secció parabòlica de secció decreixent s'altura amb uns 0,50 x 0,90 m. inicials per acabar pràcticament a tan sols uns 0,30 m. d'altura per sa mateixa amplària. És possible que tota sa galeria actualment estigui en part plena de terra i que s'altura inicial fora més gran, igual que sa mica de passadís triangular que hi ha a l'exterior.

També és evident una reducció considerable de s'amplària de sa galeria, fent-la pràcticament inaccessible, fet degut segurament a moviments naturals d'origen geològic; s'aprecien restes d'almenys dues ovelles mortes al seu interior. Al fons fa un clot que no podem mesurar, que està ple d'aigo que possiblement augmenta de nivell en temps de pluges i que fàcilment pot sortir per sa boca de sa mina, on no hi ha aparentment cap sistema d'emmagatzematge.

No hem localitzat cap documentació no oral ni escrita sobre aquesta font, pel que la classificam dins aquest catàleg baix el topònim que rep sa contrada on es troba a la cartografia oficial. Agraïm a Miquel Trias ses dades per localitzar sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11-2015

Font de sa Pega

Municipi.- Campanet | Lloc.- Santiani - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 494695 4406489) | Alçada.- 399 msnm

Emblemàtica font a sa part nord des municipi de Campanet, un dels dos ullals de naixement des Torrent den Carrós.

És una font de mina d'uns 8 metres de llargària fent una lleugera corba a l'esquerra. Sa galeria és quasi impracticable per les seves reduïdes dimensions, té ses parets rectes i sa coberta de lloses planes, tot fet de pedra en sec. No hi ha canal ni séquia i s'aigua surt directa a fora per terra.

A uns 6 metres de sa boca i vessant a baix hi ha un impressionant degotís d'uns 2,30 d'alt per 3,5 d'ampla que demostra sa quantitat important d'aigua que hi surt. No hi ha mitjans d'aprofitament i s'aigua cau lliurement i creant ben aviat un torrentó que es converteix amb es Torrent den Carrós que a Monnàber Vell se junta amb es Torrent de Sant Miquel.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2012

Font de sa Senyora

Municipi.- Campanet | Lloc.- Santiani - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 494957 4404623) | Alçada.- 153 msnm

Font que es troba a uns 260 metres al nord de les cases de Santiani Vell, al costat del camí que puja a 'sa Plana' i en es Puig d'en Costurer.

Es tracta d'una font de mina amb parets verticals de pedra seca i coberta plana mitjançant grans lloses planes però que per desgràcia està pràcticament enfonsada íntegrament; solament sa llosa de sa boca d'entrada manté la seva posició. Impossible esbrinar més dades, ni tan sols la seva llargària i recorregut interior. Malgrat això, sa font segueix viva i surt del sòl un raig d'aigo que actualment omple fins a desbordar una piqueta circular que hi ha a uns 6 metres de la boca creant una espessa jonquera.

Hi ha restes d'una antiga canal de pedra que sembla anar en direcció a sa possessió però està pràcticament desapareguda; solament el ramat que passeja per la zona es beneficia de s'aigo d'aquesta font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril-2013

Font des Camí de Gabellí

Municipi.- Campanet | Lloc.- Gabellí Gran - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 496602 4405057) | Alçada.- 63 msnm

Font de mina que hi ha a sa vorera des camí que va a Gabellí Gran a l'esquerra i que entre sa mina i els elements on donava servei passa per al manco dues finques.

Es tracta d'una font de mina tipus 'qanat' amb dos pous de ventilació. Sa galeria és de secció rectangular (0,60 x 1,10 m.) feta de pedra seca i coberta de lloses planes; té una llargària de 58 metres entre sa boca d'accés i es segon i sembla que darrer pou, ja que de dalt d'aquest es veu com sa mina segueix en direcció nord però no podem saber quants de metres ni si hi ha un tercer pou per no poder accedir a sa finca propera. Noltros som de s'opinió que aquest és el darrer.

De sa boca per avall primer hi ha un passadís o trinxera fins a sa pared mitgera (sa mina està dins sa finca nº 75) i passa cap es veïnat (finca 74) on rega primer un jardinet, creua es portell d'entrada per davall terra i dóna aigua a dues originals piquetes o abeuradors, que igual que sa canal que lis hi du s'aigua estan fets de pedra picada a mà. Es recorregut acaba a un vell i sec safareig ( 5 x 4 metres) just aferrat a ses piquetes. Sa font dóna un poc aigua dins sa galeria però fora ja no surt per lo que es veu que es perd per alguna part del sòl.

Sobre es topònim d'aquesta font hem de dir que a manca de cap informació escrita o verbal hem adoptat aquest per proximitat exclusivament a efectes de classificació dins aquest catàleg i a l'espera de poder localitzar millor informació.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font des Camí de Míner

Municipi.- Campanet | Lloc.- Coma den Fuet - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 497512 4407819) | Alçada.- 204 msnm

Petit i abandonat conjunt hídric situat al costat des Camí de Míner, als baixos des Puig de Can de Son Monjo i a uns 470 metres en línia recta cap a tramuntana de ses cases de Biniatró i de Son Monjo.

Es tracta de dos bassols i un pou, un bassol és a l'esquerra tal com pujam pel camí i l'altre passat uns 30 metres d'aquest a la dreta, entre el camí i el torrent. El primer recollia aigua infiltrada entre unes pedres del fons de la mineta on hi ha clares marques de dipòsits minerals; l'altre bassol és un poc més gran i està a uns 10 metres del camí, quasi a la vora del torrent i sembla que captava les infiltracions d'aigua provinents del pou que hi ha al costat del camí, encara que no podem assegurar si foren construïts al mateix temps.

Els dos bassols estan secs i la seva rampa d'accés pel ramat està quasi tapada per la terra arrossegada per s'escorrentia.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2014

Font des Moliner

Municipi.- Campanet | Lloc.- es Fangar - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Pou | Situació: Google Maps (31 S 498768 4406041) | Alçada.- 212 msnm

Font situada a uns 100 metres per sa part de llevant de ses cases de s'Ullastrar, antigament conegudes com a sa Casa de ses Dones i a uns 700 metres vessant amunt de ses cases d'es Fangar.

Es tracta d'un pou de vena inserit dins un marge que a la vegada forma un rectangle també inserit dins una marjada. Aquesta raconada està envoltada de paret seca i sembla haver estat un corral donat que hi ha abeuradors i menjadores, abandonats això sí. Sa boca de sa font és rectangular (0,60 x 1,50 m.) i es pou és de planta circular, fet de pedra seca i ciment mallorquí i mesura un poc més d'un metre de diàmetre i una fondària que no podem aportar, pensam que fa uns 2 o 3 metres com a molt. Sa boca té una porteta de barres de fusta.

Sa font es troba a sa part alta d'un antic hortet d'un parell de marjades i no descartam que hi hagués alguna canal per distribuir aigua per regar. A part de sa corriola per treure aigua de manera manual, actualment hi ha una gruixada canonada de plàstic que va vessant avall sense destí conegut per noltros.

Aquesta font surt documentada coma tal a sa G.E.M. en un document datat l'any 1858 i que podeu veure a sa imatge nº 7 de sa galeria; la seva situació no ofereix dubtes i coincideix amb sa font inventariada aquí.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018

Font des Pou des Racó

Municipi.- Campanet | Lloc.- Gabellí Gran - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 495838 4405123) | Alçada.- 151 msnm

A uns 820 metres per sa part de ponent de ses cases de Gabellí gran i a uns 260 al nord de ses de Monnàber Nou a un olivar conegut com 'es Pou des Racó' hi ha aquesta font.

Es tracta d'una font de mina curta amb una galeria feta de pedra en sec d'uns 6 metres de llargària i secció triangular que va minvant, començant amb uns 0,65 x 0,90 metres per acabar a nivell del sòl.

S'accés a sa mina es fa per una trinxera d'uns 12 metres de llarg i en part conserva s'empedrat lateral, precisament esbaldregat just vora sa boca de sa mina, on es veuen restes d'una piqueta o tabic per contenir s'aigua i formar un dipòsit de ses mides de sa mina. També hi ha alguns restes d'una canonada de plàstic que havia d'anar als horts que regava o a algun abeurador que no hem trobat.

Font abandonada com tota sa finca de Gabellí Gran en aquests dies, però que es manté viva i segueix rajant aigua, malgrat que no s'aprofiti per res.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2014

Font de s'Hort de Biniatró -2-

Municipi.- Campanet | Lloc.- Biniatró - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31S 496748 4407337) | Alçada.- 153 msnm

Font situada a uns 200 metres per sa part de llevant de ses cases, just al costat de sa canal d'escorrentia que recull aigües des coster de s'Esperó.

Es tracta d'una font de mina feta de pedra seca, secció parabòlica (0,60 x 1,70 m.) i uns 12 metres de llargària; al final hi ha un pou de captació també fet de pedra seca, secció oval (0,70 x 1,50 m.) i uns 5 metres de fondària. Just davant de sa boca d'accés, hi passa sa canal que ve de sa font de s'Hort nº -1- i aquests dos cabals s'ajuntaven per arribar als horts on també s'ajuntaven amb sa font nº -3- (pendent), i alimentar un safareig i un aljub que regaven el conjunt. S'altre safareig i el més gran (400 m2) està alimentat per sa canal d'escorrentia que ve de s'Esperó.

En l'article ''Objetivos, métodos y práctica de la arqueología hidráulica. Helena Kirchner y Carmen Navarro'' es descriu el conjunt hídric de s'Hort de Biniatró, també coneguda antigament com ''ses fonts'' i que segons l'autora està format per TRES FONTS, una surgència a sa part alta (vegeu aquí la fitxa) i per dues fonts de mina més que descarreguen s'aigua dins sa mateixa canal que recorre en total uns 300 metres al costat d'un camí i que va des de sa font de dalt fins als safaretjos de s'hort.

Al final de sa galeria d'imatges hi ha un plànol aclaridor des conjunt hídric. Agraïm a Joan Puig ses dades per poder incloure sa font dins aquest inventari.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2019

ses Fonts Ufanes

Municipi.- Campanet | Lloc.- Gabelli - Rústic - Públic | Ús.- Natural | Tipus.- Ufana | Situació: Google Maps (31 S 496772 4405993) | Alçada.- 80 msnm

El Monument Natural de ses Fonts Ufanes es troba en la finca pública de Gabellí Petit, en el terme municipal de Campanet, als voltants de l'ermita de Sant Miquel. Ses Fonts Ufanes van ser declarades Monument Natural l'any 2001, amb una superfície de 50,20 hectàrees.

Ses Fonts Ufanes constitueixen el fenomen hidrogeològic més singular de l'illa de Mallorca. Es tracta de fonts intermitents d'aigua produïdes per l'abocament de l'aqüífer, que brolla de manera relativament difusa, potent i de sobte després de l'acumulació de pluja suficient en el massís del Puig Tomir i els seus voltants.

Els cabals passen, en uns minuts, d'inexistents en 1-3 metres cúbics per segon en sortides normals i fins a 100 metres cúbics per segon en sortides excepcionals, i treuen el cap al torrent de Sant Miquel, que travessa el pla de sa Pobla fins a la seva desembocadura, al Parc Natural de S'Albufera de Mallorca. Podeu llegir un treball de Bernadí Gelabert polsant aquest enllaç.

Gener 2020: Actualitzam amb excel·lents imatges cedides per Josep Ferrer Nós

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Novembre-2011 | Revisat.- Gener 2020

Font de sa Caseta

Municipi.- Campanet | Lloc.- Monnàber - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Bassa enclotada | Situació: Google Maps (31 S 494507 4406391) | Alçada.- 356 msnm

Font situada a uns 230 metres a ponent de sa font de sa Pega, dins el comellar que davalla des coll de sa Coma Llarga (488 m.) i just davall d'un rotlo de sitja.

Es tracta d'una bassa enclotada ja ben seca, d'uns 4 m2 envoltada d'una estructura feta de pedra seca amb coberta en forma de cúpula. Una boca d'accés rectangular de pedra en lloses (0,60 x 0,80 m) permet veure l'habitacle i les restes d'un ullal a sa part contrària amb senyals d'activitat en temps passats.

Just a davant hi ha ses restes d'un petit safareig (5 x 4 m.) fet també de pedra seca i referit a l'interior amb ciment mallorquí. Una rampa donava accés al ramat per abeurar-se, funció principal pel qual va ser construït dit safareig y que en aquells temps estava a sa part alta d'un petit figueral.

Agraïts a Toni Sureda per avisar-nos de la seva situació i a Toni de ses Figueroles que ens ha confirmat topònim i utilitats de sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2019

Font de sa Figuera

Municipi.- Campanet | Lloc.- Monnàber - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 494261 4406318) | Alçada.- 426 msnm

Antiga i quasi desapareguda del tot font situada a uns 185 metres des coll de sa Coma Llarga (488 m.) en direcció de cap a sa font de sa Pega i a uns 250 metres de sa veïnada font de sa Caseta.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria d'uns 7 metres de llargària, secció parabòlica d'uns 0,60 x 0,90 metres amb una pica a sa sortida i que servia per abeurar es ramat de sa contrada. En Toni Seguí, Toni de ses Figueroles ens confirma que ja de petit la recorda esbucada, sembla que 2 o 3 grans roques redolaren per sa part des camí que va a sa Coma Llarga i esclafaren sa mina; mai es va arreglar, ja que seguia rajant aigua.

Agraïm a Toni Seguí que ens confirmàs que les restes corresponen a una antiga font així com el seu topònim pel qual era coneguda.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2019