Marratxí

Font de Marratxinet

Municipi.- Marratxí | Lloc.- Marratxinet - Urbà - Públic | Ús.- Seca | Tipus.- Pou artesià | Situació: Google Maps (31 S 478873 4388082) | Alçada.- 132 msnm

Dins aquest llogaret i en el carrer de sa Font la trobam, també davant una casa que li diuen 'sa Font', a una espècie de placeta que hi ha al mateix camí. Ens diu un veïnat que ell fa ja més de 40 anys que viu allà i quan va arribar sa font ja estava ben seca. Hem trobat alguna referència a ella com sa 'Font des Capell'.

També apareix a la documentada com sa Font de Marratxí i s'han localitzat referències de l'any 1760 en què es va posar un tió al coll, es va fer una canal de fusta í una corriola. Aquest mateix any es tancava la font amb un pany i es tornava a compondre el coll. Uns anys més tard, el 1763, es pagava per una corriola de fusta i ferro per la Font Comuna.

Sa font té dues parts: Sa captació de s'aigua que avui està formada per un pou-dipòsit baix terra amb una fondària d'uns 6,5 metres i una estructura o coberta feta de marès que acaba amb una cúpula piramidal i una bolla de pedra. S'entrega de s'aigua formada per una piqueta de pedra viva baix una fornícula embotida a sa paret i un abeurador per també de pedra i unit a sa piqueta mitjançant una canaleta de pedra. Sa coberta té una boca protegida amb una barrereta de fusta tancada amb pany i clau amb un ampitador de pedra; a l'esquerra de sa boca i per damunt de s'ampitador hi ha un forat de sortida d'aigua a sa piqueta amb lo qual està clar que s'entrada d'aigua era a devers un metre del terra.

Per altra banda, el conjunt està fet de pedra amb fang i pedra viva i sa coberta des dipòsit és de marès per el que és fàcil pensar que sa coberta i el dipòsit es van construir en una època posterior que la reste d'elements per així poder emmagatzemar aigua per ses èpoques de sequera i per altre protegir-la d'animals i d'animalades; una corriola servia per treure s'aigua emmagatzemada.

L'any 1964 un pou obert per un veïnat a les proximitats deixà eixuta sa Font de Marratxinet.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2012

Font de Pòrtol / den Llupià

Municipi.- Marratxí | Lloc.- Son Caulelles - Urbà - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Gruta natural | Situació: Google Maps (31 S 479832 4385179) | Alçada.- 162 msnm

Coneguda també com a sa Font i sa Font Nova, le trobam datada al 29 de setembre de 1404 quan n'Huguet de Llupià adquirí s'alqueria de Son Caulelles a la Cúria del Pariatge.

És una font que està dins una cova que ha sofert molts de canvis al llarg des temps i que fins fa poc hi anaven a collir aigua lliurement sa gent des poble. Al dia de sa nostra visita, ens comenten alguns veïnats que actualment estan de plets sobre els drets de ses seves aigües.

S'entrada a sa galeria està tancada amb una reixa de ferro tipus 'mallazo' que n'impedeix s'entrada; si no hi hagués la dita reixa, tampoc fa ganes d'entrar; s'accés es fa per uns graons de pedra que dona a una gruta baix una coberta de volta de mig punt feta de marès en part esbaldregada i amb uns puntals de ferro perquè no acabi de caure. Es veu una piqueta i un banc de pedra a l'esquerra i a la dreta es veu es cap des gran aljub amb aigua un poc més de la meitat de la seva cabuda. A partir d'aquí haurem de fiar-nos de sa descripció que fan de sa font a sa revista Endins, vegeu aquí e document complet i que noltros us resumirem. Agraïm a en Gabriel Santandreu que ens hagi deixat emprar ses seves dades i imatges.

En primer lloc trobam una gran sala amb s'aljub en mig i tres ullals que li donen aigua per unes teules àrabs a sa part dreta segons entram. Al fons a l'esquerra hi ha una mina artificial reforçada en pedra seca que després d'uns 30 metres, dóna a un altre ullal, el més important de tots i que duu s'aigua fins a s'aljub per una canal també de teula per terra de sa mina.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2012

Font de sa Cova des Boc

Municipi.- Marratxí | Lloc.- Sa Cometa - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 479994 4386309) | Alçada.- 219 msnm

Al nord de Pòrtol a una zona coneguda com 'sa Cometa' hi ha aquesta font que neix dins d'una de ses nombroses coves que hi ha en aquest redol.

Sa cova fa uns 30 metres de llargària amb una amplària variable pels 10 a s'entrada i els 4 al final; s'altura és variable però no gaire, entre els 1,40 i 1,60 m. tant el sòl com el sòtil són pràcticament plans. Hi ha dues minetes per on raja aigua gran part de l'any; sa primera, a l'esquerra a uns 20 metres de sa boca d'accés és de secció irregular (0,50 x 0,80 m.) amb una fondària d'uns 5 metres i no està forrada de pedra.

S'altre està en el fons de sa cova, en el punt més llunyà i en pitjor estat, on hi ha també un pou (7 metres) per ventilació de sa cova. Està ple de pedres caigudes des pou en actes de burreria i/o per intents de tapiar-lo des de fora. Hi ha restes d'una piqueta a baix de sa boca de sa segona mineta i des pou, inaccessible per ses pedres i sa poca confiança que inspira aquest tros pel qual no podem aportar més dades d'aquesta mineta. Sa cova està travessada per una canal ben marcada que surt de ses dues surgències, s'ajunten per la meitat i acaben vora sa boca. Aquí sembla que sortia cap a fora fins a una piqueta de sa que en queden restes a uns 12 metres de sa boca, baix sa gran roca que hi ha davant.

Ens ha estat de gran ajuda sa informació de sa revista Endins del 2005, nombre 27 i el fet que en Pere Llofriu ens hi hagi acompanyat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font des Caülls

Municipi.- Marratxí | Lloc.- Es Caülls - Propietat Municipal | Ús.- Cap | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 476800 4387121) ?| Alçada.- 142 msnm

Antic conjunt hidràulic totalment abandonat, d'origen islàmic que conté aquests elements: sa font, una sínia, un safareig, un molí i una séquia que els recorre a tots ells i que podeu veure millor en el croquis que hem dibuixat.

- Sa Font: no le podem descriure, ja que com deixaren constància els tècnics municipals autors de s'estudi sobre els béns patrimonials de Marratxí és pràcticament impossible arribar-hi, el lloc és un aixam de batzers i altres matolls tan espès que sols avançar un metre suposa enormes dificultats; si hi afegim que ses dades sobre sa situació real de sa font són només aproximades no ens queda més remei que deixar-ho pendent per una altra ocasió.

- Sa Sínia: està més o manco a mig camí entre sa font i el lloc on el sistema està interromput per s'autopista Palma-Inca. Està protegida dins un recinte fet amb reixa de filferro per tal d'evitar accidents i no més es veu el pou i unes pedres de s'antiga estructura.

- El Safareig: està una vegada passat s'encreuament amb s'autopista dita i sempre amb sentit de s'aigua. El safareig en qüestió és de planta quadrada d’uns 18 m de costat i es pot observar que a l’extrem nor-oest es troba al nivell del sòl, mentre al coster oposat està devers 2 metres per damunt des sòl i bastit amb grans peces de marès entre les quals destaquen unes grans pedres cantoneres.

- Es Molí: són les restes d'un molí fariner de cup vertical que presenta la seva estructura construïda aprofitant el desnivell del terreny i és de planta quadrada en forma de torre; Sa torre és d'uns 4,50 metres d'amplària a cada costat. A la part superior de la torre hi ha una enorme sortida d'aigua a manera de canal obrada de marès. La secció del cup és de tipus cilíndric d'uns 2,50 metres de profunditat i 2 metres de diàmetre a la seva part més alta.

- Sa Séquia: en direcció nord-sud i des de sa font fins en el molí fa uns 700 metres de llargària amb diferents seccions, elevacions i diversos estats de conservació. Suposadament els primers 200 metres des de sa font, són per una canal soterrada tipus mina amb diversos pous d'aireig el que seria equivalent a una construcció de tipus 'qanat'; la reste sempre és a cel obert passant per sa Sínia, es Safareig i es Molí.

A partir des Molí i per tal d'aprofitar el sobrant, sa séquia passava a s'altre costat des torrent de Coanegra fent-hi una petita presa, alimentava sa cisterna de Can Barrera i continuava de cap a Can Rubiol, creuava sa carretera d'Inca per Cas Coronel per acabar subministrant aigua a moltes cisternes des Pla de Na Tesa i des Pont d'Inca el que ens dóna una idea des seu important cabal.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2012 - Revisat.- 06/ 2015