Andratx -2-

Font de Son Lluís -1-

Municipi.- Andratx | Lloc.- Son Lluís - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola i molí | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 451612 4381153) | Alçada.- 181 msnm

Conjunt de possible origen islàmic format per dues fonts, situat a uns 260 metres per sa part de xaloc de ses cases de Son Lluís, en un lloc conegut com ses Timbes de Son Lluís, a sa part de damunt de les restes d'un molí fariner i que era alimentat per aquestes dues fonts a més del torrent que hi passa just al costat.

Aquesta font de mina es troba a escassos metres de l'altra font del sistema i classificada com a sa font de Son Lluís -2- i que malgrat la seva proximitat, són dues captacions bàsicament diferents en tot; tan sols comparteixen destinació.

No es pot considerar un 'qanat pur' donat que en realitat sa captació original és el darrer tram de mina, el que va des de l'accés per un antic pou fins a l'ullal situat a uns 2,5 metres del citat accés, al fons d'una mina natural i irregular. Aquest accés es fa mitjançant tres lloses ficades a cada costat dins sa paret i que fan d'escalons.

Just de davall d'aquesta boca d'accés, comença una mina de desguàs (o albelló) feta de pedra seca, parets verticals i coberta de volta, el sòl es llis i té una canal serpentejant que fa el recorregut fins a la boca de sortida; la secció mitjana d'aquesta galeria és d'uns 0,50 x 0,90 metres.

Just a sa boca de sortida d'aquesta galeria, comencen les restes d'una canal que feia arribar les aigües a ses cases, canal que conserva els dos tipus de material per dues èpoques, una de teula en molt mal estat i la més antiga i una altra més moderna de bloquets d'argila. A uns 5 metres cap a nord hi ha les restes d'un pontet fet per aquesta canal i és el punt on s'ajuntaven els cabals d'aquesta i el provinent de sa font de Son Lluís -2-. Segurament que hi havia algun sistema per distribuir les agües de cap a les cases o de cap al petit safareig del molí. Avui una canonada de plàstic s'encarrega de fer al transport, evidentment tan sols de cap a les cases.

Agraïm al departament de Patrimoni de l'Ajuntament d'Andratx la seva col·laboració.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2015

Font de Son Lluís -2-

Municipi.- Andratx | Lloc.- Son Lluís - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola - Molí | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 451627 4381155) | Alçada.- 180 msnm

Conjunt de possible origen islàmic format per dues fonts, situat a uns 260 metres per sa part de xaloc de ses cases de Son Lluís, en un lloc conegut com ses Timbes de Son Lluís, a sa part de damunt de les restes d'un molí fariner i que era alimentat per aquestes dues fonts a més del torrent que hi passa just al costat.

Aquesta que estudiam aquí, està dins el mateix llit de dit torrentó, malgrat que el fet que sa galeria estigués anegada en la nostra visita i ens va impedir entrar-hi, creiem que la podem descriure de manera aproximada.

Així ses coses, tenim una galeria de captació recentment restaurada construïda amb bloquets de formigó a les parets i la coberta de lloses ceràmiques corbades a manera de volta. Mesura uns 6 metres de llargària i la secció és d'uns 0,60 x 0,80. Al fons sa galeria es converteix amb dues, una a cada costat, ben segur per acostar-se a l'ullal o ullals.

Aquesta galeria, que no mina, es degué construir per protegir els ullals o captacions de ses torrentades i canalitzar i controlar el seu cabal, sobretot en aquest punt on la considerable inclinació del terreny fa preveure una elevada velocitat de les aigües.

A uns 15 metres de sa boca de sa galeria, vessant avall hi ha les restes d'una canal que feia arribar les aigües a ses cases, canal que conserva els dos tipus de material per dues èpoques, una de teula en molt mal estat i la més antiga i una altra més moderna de bloquets d'argila. En aquest punt i vora les restes d'un pontet per les aigües provinents de la propera font de Son Lluís -1- on s'ajuntaven els dos cabals. Segurament que hi havia algun sistema per distribuir les agües de cap a les cases o de cap al petit safareig del molí. Avui una canonada de plàstic s'encarrega de fer al transport, evidentment tan sols de cap a les cases.

Agraïm al departament de Patrimoni de l'Ajuntament d'Andratx la seva col·laboració.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2015

Font de Son Sampol / de sa Cometa

Municipi.- Andratx | Lloc.- Coma Freda - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 450012 4383592) | Alçada.- 275 msnm

Font situada a uns 300 metres per sa part de llevant de ses cases de Son Sampol, entre aquestes i sa carretera que puja al coll de sa Gramola.

Es tracta d'un potent broll que surt al fons d'una gruta o cova artificial que coincideix amb el començament del torrent des Pont, o al manco a partir d'aquí el seu llit es torna més gran. En aquesta gruta hi davallam mitjançant sis escalons de pedra fins on es forma una bassa d'uns 6 m2. Just davall del primer escaló, surten tres canonades que van per baix terra dins d'un albelló fins a arribar a un safareig rectangular però de perímetre irregular.

Just a sa sortida de s'albelló ses tres canonades van en direcció ponent cap als diferents usuaris. A sa part contrària de sa sortida de s'albelló, hi ha un separador semicircular que desguassa, de moment sense control dins uns horts, pendent que s'acabi de construir un nou safareig just al costat de l'altre; un espectacular degotís en aquest punt testimonia la duresa mineral de ses aigües.

Just a s'entrada des conjunt hi ha un impressionant abeurador fet de pedra massissa i picada a mà. S'antiga finca de Son Sampol avui està segregada en diverses finques i totes tenen empriu damunt ses aigües d'aquesta font que raja tot l'any amb més o manco cabal.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2015

Font de Son Simó / na Conrera

Municipi.- Andratx | Lloc.- Clot den Pastor - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 451305 4380654) | Alçada.- 132 msnm

Es tracta d'una captació per davall del nivell del sòl, molt amagada i al final d'un passadís o trinxera entre parets de pedra en sec amb alguns trams de roca natural, ben a prop des camí de s'Ermita.

La cavitat mesura aproximadament 1,3 metres de diàmetre irregular i una alçada total de gairebé 3 metres en total. A un metre més o menys abans d'arribar a s'entrada a la cavitat, surt una canal de pedra d'uns 0,30 x 0,30 metres que va fins a un safareig situat a uns 6 metres vessant a baix cap a l'oest i darrere sa paret.

En el moment de la nostra visita la base tenia uns 60 cm. d'aigua. Sembla que el seu funcionament és intermitent però intens en les èpoques de pluges.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06/2011 - Revisat.- 04/2015

Font de Son Tió

Municipi.- Andratx | Lloc.- Son Tió - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 446364 4380779) | Alçada.- 111 msnm

Ses cases actuals de Son Tió es troben damunt les restes d'un poblat talaiòtic i són sa evolució d'una possessió de l'època islàmica documentada al segle XIII com l'alqueria Alfixna. Segurament que el sistema hidràulic que descriurem aquí és un dels pocs restes que en queden d'aquell temps passat.

Els historiadors Ramon Rosselló i Jaume Bover varen poder documentar als estims de 1589 l’existència d’una font a Son Tió que donava nom a un empriu a nom den Pere Feixes dins les pertinences de Son Vic. No obstant això, com jaciment arqueològic es documenta per primer pic a l'Inventari de Jaciments Arqueològics de 1994 realitzats pel Govern Balear.

Es tracta d'un senzill sistema hidràulic construït per tal de captar, conduir i emmagatzemar aigua situat just a sa partió que fa sa finca amb el torrent que davalla ses aigües provinents de sa zona des Tres Picons i sa Plana.

Així tenim tres elements: un pou de captació, una canal o albelló i una bassa o safareig, tots tres elements en fila i en paral·lel al torrent i aferrats al seu costat hídric esquerra.

El pou de captació d'uns 12 metres de fondària i uns 1,5 metres de diàmetre, fet de pedra en verd, capta les aigües des torrent, tant les corrents subàlvies (vegeu esquema a la galeria) com les superficials segons les èpoques de l'any però sempre té aigo. Conserva uns escalons al marge per accedir a sa part alta des coll de sa font on hi ha també una pica que connectada a una canal de teula, alimentava sa tafona de sa possessió. Aquesta tasca es feia a mà, a poalades, tot això segons dos informants veïnats de sa finca.

Dins es pou, a uns 3 metres per davall des coll exterior s'observen restes de sa mineta o albelló que havia de transportar el líquid fins a una antiga bassa o safareig situada a uns 45 metres vessant avall, també al costat des torrent i que avui està tapat i convertit amb una terrassa; una obertura a manera de pou permet agafar aigua per un lateral de s'antiga bassa.

Una moto bomba elèctrica submergida al fons del pou de captació i unes canonades de plàstic negre fan actualment el recorregut, ja que segurament s'albelló o mineta està inutilitzada. A part del propi consum de sa finca (jardí, piscina ..) no podem aportar el destí de ses altres canonades.

Agraïm sa col·laboració des Departament de Patrimoni de s'Ajuntament d'Andratx.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre-2015

Font de la Vila

Municipi.- Andratx | Lloc.- Carretera de s'Arracó - Urbà | Ús.- Cap | Tipus.- Pou artesià | Situació: Google Maps (31 S 449591 4381005) | Alçada.- 61 msnm

Font que es troba a sa sortida des poble per sa carretera de s'Arracó i Sant Elm a la dreta dins una placeta semicircular com espai de reunió i descans.

Segons sa documentació consultada sa font és d'origen islàmic, ja que es lloc on es troba era conegut pels musulmans com '"layn" i que després de sa conquesta de s'illa simplement es va traduir al seu significat derivat de s'àrab que és "font". Sa primera referència a sa font la trobam al segle XV, en concret a l'any 1494 on es parla de sa 'venda d'unes cases i un cairó' que en part donen al 'Camí de sa Font de la Vila'.

És una captació vora d'es torrent homònim, pràctica habitual en els sistemes de captació islàmics i que actualment s'ha convertit en pou segurament per sa davallada des nivell de s'aqüífer; encara hi ha restes d'aprofitament mitjançant medis moderns mecanitzats i canonades de ferro.

Malgrat que sa font avui no s'aprofita, s'element ha estat restaurat recentment mantenint ses antigues formes d'una font que havia de ser força important en temps passats a un poble que per ses dades disponibles té una dependència de s'aigo provinent de sa dessaladora de prop d'un 91% des volum d'aigo captada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12-2012

Font de s'Ase

Municipi.- Andratx | Lloc.- Ses Basses - Rústic - Privat | Ús.- Salvatge | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 447077 4384714) | Alçada.- 300 msnm

Font situada entre ses Basses i la mar, a l'esquerra del camí que davalla al Fondal de ses Basses.

Es tracta d'un broll que surt per davall d'una roca, la qual està coronada amb grans pedres per facilitar la seva localització i protecció. En el dia de la nostra visita sa font no rajava aigua, però el sòl clivellat dels voltants de l'ullal testimonia una recent i abundosa sortida d'aigua.

Al vessant sud de ses Basses hi trobam dues fonts molt semblants, sa font des Migjorn i sa font des Bolcadors.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol -2016

Font de s'Estret

Municipi.- Andratx | Lloc.- s'Estret - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 447724 4380196) | Alçada.- 57 msnm

Aquí tenim un broll natural en un lateral esquerre del torrent de s'Estret molt activa gairebé tot l'any. Actualment la principal destinació de l'aigua d'aquesta font és l'aprovisionament en camions per a repartiment a domicili en habitatges de la zona d'aigua potable.

Des del broll surt una séquia que després es converteix en canal de pedra adossada a una paret. A uns 150 metres hi ha un safareig tapat que reparteix l'aigua a uns horts i un brancal continua 250 metres més fins a arribar a un dipòsit enterrat que juntament amb una moto bomba disposa l'aigua per carregar als camions. En total l'aigua recorre uns 400 metres fins a la darrera destinació.

Hi ha dos serveis d'aigua en el mateix lloc amb dues mànegues de diferent color. L'altre procedeix d'un aljub que hi ha en la part d'alta d'un antic molí fariner just allà mateix i del que no hem vist font ni cap canal, però donada la seva sonora activitat li suposem una captació dins del mateix aljub.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2011

Font de s'Hort de sa Senyora

Municipi.- Andratx | Lloc.- Son Fortuny - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 452168 4378298) | Alçada.- 128 msnm

Conjunt hídric que es troba situat a sa part de llevant de sa possessió de Son Fortuny i que està compost pels següents elements:

Font de mina: es tracta d'una mina feta de pedra en sec i en part roca natural amb una longitud d'uns 3 metres. Té una mica més de 3 metres d'altura i sa coberta és de volta de mig punt. L'accés es realitza mitjançant un passadís o trinxera d'uns 8 metres de longitud.

A uns 16 metres al sud d'aquesta mina hi ha es broll d'una mineta a mitja altura del marge i que mitjançant una canal adossada al propi marge aporta una part de l'aigua al sistema dins es safareig passant per davant de sa mina principal.

A s'inici des passadís d'accés a sa mina hi ha un safareig de forma ovalada (7,30 x 5,50 m.) amb un petit estany a un costat. Des d'aquí arrenquen ses antigues canals cap a ses cases de sa possessió passant primer per un aqüeducte de dos ulls i després per un altre d'un solament fins a arribar a ses cases després de recórrer uns 230 metres (de sa mina a ses cases).

A sa part nord des sistema es veu arribar una antiga però ben conservada canal procedent de sa font den Sard que devia aportar part de ses seves aigües a aquest conjunt.

Sobre es topònim d'aquesta font volem fer notar que a sa part exterior del safareig hi ha una placa d'argila (darrera imatge de sa galeria) que sembla indicar que algú o en algun moment la font ha estat coneguda com sa font des Cossiol.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març-2013

Font de s'Hort de Son Joan

Municipi.- Andratx | Lloc.- s'Arracó - Rústic - Privat| Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 447869 4382404) | Alçada.- 109 msnm

Sa font està en la part contrària del camí on es troba la finca homònima, o sia anant de cap a sa font des Bosc a l'esquerra, malgrat que avui sembla pertanyen a diferents propietaris.

Aquest broll d'aigua està en els baixos d'uns penyals i descàrrega dins d'un gran safareig. (8 x 5 x 2 metres) a uns 50 metres de cap a xaloc; es recorregut es fa mitjançant una canonada de plàstic.

Els veïns ens comenten que quan ha plogut amb intensitat se sent renou de caure l'aigua des de gran distància. La presència d'abundants falgueres confirmen la generositat hídrica d'aquesta surgència.

En els baixos des safareig hi ha nombroses banyeres usades en al camp a manera d'abeuradors per es ramat però amb signes d'abandó.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 07/ 2011 | Act.- 07/ 2013

Font de s'Hortet / font Coberta

Municipi.- Andratx | Lloc.- Son Fortuny - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 451306 4377664) | Alçada.- 63 msnm

Font de mina localitzada entre sa carretera vella d'Andratx i sa nova, a uns 800 metres a llebeig de ses cases de Son Fortuny.

Es tracta d'una mina d'aigua de possible origen islàmic amb una galeria de captació tipus 'qanat' d'uns 45 metres de llargària total, si bé la galeria té dos trams que aparentment corresponen a diferents etapes de construcció.

Hi ha dos pous d'oreig en el primer tram des de sa boca de sortida de s'aigua fins al que suposam era sa captació primitiva i que coincideix amb el segon pou, que es podria considerar així el pou mare del sistema. En aquest tram sa galeria mesura uns 0,60 x 1,20 metres de secció i està feta de pedra en sec, ses parets són verticals fins als 0,60 metres i la coberta és de doble vessant en 'V' invertida en un treball d'excavació a cel obert. A uns 5 metres de s'entrada, a l'esquerra hi ha una mineta de secció triangular i d'uns 2,5 metres de llargària que aporta una petita quantitat d'aigua a la mina principal.

El segon tram que comença en el pou -2- o pou mare mesura uns 12 - 15 metres de llargària i és de secció més reduïda que la anterior, impedint així l'accés per veure detalls, malgrat que des de sa boca podem observar ses mesures aproximades de sa mina i que la seva secció és d'uns 0,45 x 1,0 metres, perfil semblant mitjançant parets verticals fins als 0,60 m. una filada de pedres inclinades i lloses planes al sostre. Pensem que aquesta segona mina es fa fer a la recerca d'una millor captació o que l'anterior s'hagués esgotat.

Ja a fora tenim un safareig d'uns 5 x 5 metres que conserva els restes d'unes columnes laterals i una central que aguantaven antigament una atapida parra. Des del safareig surten una xarxa de canals i síquies per abastir del líquid els horts dels voltants.

Agraïm al senyor Alorda la seva amabilitat i ses facilitats rebudes per visitar sa font i al departament de Patrimoni de l'Ajuntament d'Andratx la seva col·laboració.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2015

s'Ullal

Municipi.- Andratx | Lloc.- Son Sampol - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Ufana | Situació: Google Maps (31 S 449933 4383796) | Alçada.- 320 msnm

Potent broll que surt davall d'una olivera situada just a la dreta de sa carretera, dins una corba i a uns 850 metres abans d'arribar al Coll de sa Gramola (344 metres).

Ja ens ho va comentar el sr. del Rio quan ens va acompanyar a sa font de Son Sampol; que ''uns 100 metres més amunt, vora sa carretera i davall d'una olivera hi surt un gran broll d'aigua per poc que plogui''.

En realitat són dos els brolls que surten en força a uns 2,5 metres per davall des nivell de sa carretera en el lloc esmentat. Separats uns 4 metres de la dita carretera, les aigües la travessen mitjançant un albelló i convertint-se així amb el torrent des Pont en primer lloc per després a mesura que va davallant, amb el torrent de sa Coma Freda. Estam així davant una autèntica font de capçalera.

Nombroses fonts s'aprofiten d'aquest flux d'aigua, inclús de les corrents subàlvies per ella provocada: sa font de Son Sampol, ses fonts de sa Trullola ( 1 i 2 ), sa font de la Vila ...

Sobre el topònim emprat, hem de dir que l'il·lustra historiador Joan Binimelis (1539-1616) identifica una sèrie de fonts a Andratx i entre elles en cita una anomenada ''s'Ullal''. Havent visitat pràcticament totes ses fonts de sa comarca, pensam que aquesta potent ufana és sa que més s'adapta a la definició d'un Ullal en s'autèntic i ampli sentit de sa paraula. > Podeu veure un aclaridor video.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril -2016

Font de sa Boal

Municipi.- Andratx | Lloc.- Can Batleta - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Pou adaptat | Situació: Google Maps (31 S 451475 4387200) | Alçada.- 340 msnm

A sa part alta de Can Batleta i Can Micolava, una zona molt castigada per l'incendi de 2013, sembla que era una zona explotada pel ramat boví i així ho afirma sa topografia oficial de sa zona.

Aquí tenim un pou per captació d'aigües subterrànies fet de pedra seca amb una capella de protecció del mateix material. Just al costat hi ha un gran abeurador (confirma el del ramat boví) i una petita piqueta a ras de terra per altre tipus de ramat. Com s'abeurador està per damunt des nivell des pou, aquest s'havia d'omplir a mà, a poalades, de fet encara n'hi ha un penjat de poal.

Així ses coses, aquest pou no hauria tengut cabuda dins aquest catàleg, ja que es necessita intervenció humana per aprofitar l'aigua, però es dóna el fet que recentment s'han fet unes intervencions casolanes però efectives que fan que l'aigua surt per si sola i sense que sigui necessari sa intervenció humana o de cap altre aparell.

El treball que s'ha fet és que s'ha col·locat a sa marjada inferior una banyera de ferro esmaltat, d'aquestes que sa majoria tenim a casa, i s'ha unit el pou i aquesta banyera amb una màniga de plàstic col·locant també un petit filtre dins el pou i una boia a sa entrada d'aigua dins la dita banyera de manera que l'aigua surt només quan davalla el seu nivell, tot això perque sa banyera sigui el nou abeurador.

L'aigua circula sense problemes per l'efecte sifó de la mateixa manera que si fos una font tipus pou albellonat, un poc casolà, però funciona. A falta de cap documentació sobre aquest element etnològic, la classificam dins aquest catàleg baix el topònim del lloc on es troba: sa Boal.

Agraïm a Miquel Calafell ''Bergant'' les dades per localitzat sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12-2015

Font de sa Coma Clova

Municipi.- Andratx | Lloc.- S'Alqueria - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31S 451764, 4385005) | Alçada.- 389 msnm

Com que no ens ha estat possible accedir a sa finca per estudiar sa font i realitzar una planimetria, aportam dades 100% fiables que ens ha proporcionat el departament de Patrimoni de s'Ajuntament d'Andratx a qui li estam agraïts.

Restes molt modificades d'un conjunt hidràulic, de possible origen islàmic, que estava compost per un qanat, un safareig i una síquia de conducció d'aigua dins un espai marjat d'aprofitament agrícola. Actualment, es conserven molt modificats la boca de la mina i el safareig, encara que resten intactes trams de la mina. Aquesta mina està construïda en pedra en sec, de més d'un metre d'alçada i uns 60 cm. de base, amb perfil parabòlic, encara que presentava arc apuntat antigament, canaleta central a la base i modificacions de la volta a la part inicial amb grans blocs disposats horitzontalment.

L'aigua sortia per una síquia fonda fins al safareig, que actualment es troba tapat amb una gran llosa de formigó. Des d'aquest dipòsit es distribuïa l'aigua mitjançant una sèrie de síquies per totes les marjades que conformen l'hort homònim. Les restes de més de 40 metres de llargària, que encara es conserven, són de síquies realitzades amb maresos, adossades als marges i un perfil en U junt amb puntuals brolladors.

Aquesta font és la més cabalosa de s’Alqueria, inclòs a la temporada seca. No obstant no s’ha pogut documentar l’existència d’una canalització fins a les cases de possessió. Segons estimacions té un cabal permanent de 300l/dia durant la temporada seca.

Podeu consultar sa fitxa original de s'Ajuntament polsant aquest enllaç.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Decembre-2016

Font de sa Coma Rassa

Municipi.- Andratx | Lloc.- S'Alqueria - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31S 452535 4384311) | Alçada.- 355 msnm

Com que no ens ha estat possible accedir a sa finca per estudiar sa font i realitzar una planimetria, aportam dades 100% fiables que ens ha proporcionat el departament de Patrimoni de s'Ajuntament d'Andratx a qui li estam agraïts

Font que es troba en paral·lel a sa font des Bosquet que en ell tram que es pot documentar correspon a una mina subterrània d'uns 13,10 metres de llargària amb perfil parabòlic composta per blocs poc adobats amb una alçada conservada de 1,10 metres del sòl i 1.20 metres d'amplària a la base on resta una canaleta al costat dret i que davalla aproximadament una pendent d'uns 30⁰. Al seu darrer tram la mina sorgeix al nivell del sòl, per la qual cosa la volta es troba a la vista on perfila un arc quasi apuntat.

Juntament amb sa veïnada font des Bosquet, donen aigua al citat aljub, que regula el cabal de cap a la síquia i després a les cases de possessió. Aquest dipòsit posseeix una planta rectangular d'uns 4,70 m. per 3,30 m. cobert per una volta de canó, paredada en verd i dos petits contraforts als costats més llargs i una obertura d'aarc rodó al costat est. L'aigua es diposita en una pica annexa al sòcol, alçada 95 cm. des del nivell del sòl, amb una gran massa de tur al damunt. Des d'aquí, cap al llevant, una síquia condueix l'aigua fins a un gran abeurador en escala, annex a un marge, compost per dues peces: la primera fa 2,90 metres de llargària i la segona 3,50 metres aproximadament.

La síquia, de possible traçat fòssil medieval, davalla l'aigua des de les fonts fins a les cases de possessió, recorrent un traçat de més d'1,5 km, amb trams que superen un rost de 45⁰. Conserva trams aprofitant el nivell del sòl i altres elevats amb un gran paretó paredat en verd per superar l'orografia del comellar i no perdre el nivell. La canal és feta de teules unides amb morter i calç, a les quals s'ha afegit ciment en algun tram.

Podeu consultar sa fitxa de s'Ajuntament d'Andratx polsant aquest enllaç.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12-2016

Font de sa Coma de sa Teia

Municipi.- Andratx | Lloc.- Coll Andritxol - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 450440 4379113) | Alçada.- 118 msnm

Font situada a sa carretera vella de Palma (antigament Camí Reial de sa Palomera ) a uns 170 metres des de sa desviació de sa carretera nova i a sa part dreta si venim d'Andratx, a 144 metres pel N.E. de sa veïnada font d'Andritxol i davall el talús que sosté sa carretera.

Sa font està en línia amb es torrent que davalla per sa Coma de sa Teia i en una visita en temps no massa plujós i en un tram d'uns 200 metres des de sa carretera, hem localitzat tres petites ufanes (que de seguida s'avenquen), una presa, una bassa i restes d'almenys 2 pous condemnats, tot en un redòl en estat de total abandonament.

Segons ens manifesta sa propietat de sa finca, a principis d'aquest segle es va construir s'immens dipòsit d'aigua (10 milions de litres) per acumular aigua provinent de sa dessaladora i subministrar aigua pel consum des poble. Aquest dipòsit està en gran part enterrat i en fer ses feines d'excavació, es toparen una cabalosa vena d'aigua (ben segur les aigües subàlvies del torrent que davalla per sa Coma de sa Teia), i es va construir una mineta o albelló per fer passar s'aigua per davall sa carretera i que sortís dins el solar de sa part de davall, encara que dins un tub de plàstic.

Dins aquest solar i a uns 5 metres de sa mina de descàrrega d'aigua, es va construir un petit safareig (6 x 3,5 x 2 m.) que com que no pot absorbir tal cabal, es va excavar al seu costat un pou de drenatge (sistema que ja vérem a sa Ufana de Cala Conills) per tal d'avencar el sobrant i evitar el seu embassament.

Afegit.- Dins sa mina de sa veïnada font d'Andritxol, a uns 8 metres de sa boca i a l'esquerra vist des d'aquesta, es veu arribar un potent i anormal broll d'aigua. El nivell de la seva cota d'altura i una lleugera inclinació seria compatible amb el fet que una altra canonada d'aigua provinent des safareig d'aquesta font, davallés pel costat de la paret que sosté sa carretera i aquest desguàs fos aprofitat pels usuaris i regants de sa font d'Andritxol.

Sobre sa relació entre aquestes dues fonts des coll Andritxol i sa finca de Son Esteve hem fet un estudi sobre la possible distribució de les seves aigües en el passat i que podeu llegir en aquest article annex.

Agraïm al departament de Patrimoni de s'Ajuntament d'Andratx la seva ajuda i col·laboració.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2017

Font de sa Cova des Moro

Municipi.- Andratx | Lloc.- Dragonera - Rústic - Pùblic | Ús.- Consum | Tipus.- Cova | Situació: Google Maps (31 S 442279 4382484) | Alçada.- 37 msnm

Dins el Parc Natural de Dragonera es troba aquesta cova natural (també coneguda com sa ''Cova de s'Aigo'') de tendència vertical amb una sala descendent d’estructura acampanada i unes dimensions mitjanes a la base d’uns 30 x 25 metres. L’accés es realitza per una fissura de 13 metres de desnivell, actualment superada per una escala feta de pedra que facilita l’arribada a la part més profunda, que es troba a uns quasi uns 30 metres de profunditat on localitzam un llac amb aigua, actualment salobrosa.

A l'entrada hi ha una reixa metàl·lica que impedeix el pas per evitar accidents i actes vandàlics. També s'observa material elèctric per alimentar, segurament, una moderna moto bomba i unes canonades de ferro per treure s'aigo de cap a s'exterior.

Aquesta cova es troba documentada des d’època medieval, on el Llibre dels Fets menciona com en Berenguer Gairan informa al rei En Jaume “e aquell puig hacia nom la Dragonera e no es tenia ab la terra ferma de Mallorques, e que hi havia un pou d’aigua dolç, e quen ell hi fo una vegada, los seus mariners ne tragueren aigua”. Un dels fets principals es dóna l'any 1595 on Binimelis documenta unes possibles obres a l’accés de la cova per tal de reblir dita font i impedir l’accés als moros. Informació corroborada per Ensenyat narrant que les obres es desenvoluparen l’any 1580 tancat l’entrada amb grans blocs de pedra per impedir fer aiguada als moros.

Per elaborar aquesta fitxa hem emprat material cedit per Miquel Àngel Escanelles, J.A Encinas i l'Ajuntament d'Andratx amb seu Departament de Patrimoni.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost -2015

Font de sa Murtera

Municipi.- Andratx | Lloc.- Coma Freda - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 449637 4383378) | Alçada.- 240 msnm

Font que es troba a l'inici del Camí Vell d'Estellencs, al punt on es troba una finca amb el mateix nom i s'acaba el camí asfaltat per començar una pista. En aquest punt hi ha una espècia d'esplanada amb una entrada a l'esquerra a sa finca homònima i a la dreta un accés a Son Sampol; al davant el Camí abans citat amb un torrentó al costat.

Dins aquesta esplanada l'any 2011 es va esbaldregar una gran paret seca amb una torrentada i l'amo de sa finca ''sa Font de sa Murtera' va fer construir un nínxol en forma de font de sortidor decoratiu amb bastant bon gust i alimentat amb aigua de la seva finca (darrere imatge de sa galeria). Sa vertadera font es troba a l'altre costat, just darrere de sa reixa de ferro que dóna pas a ses cases de Son Sampol situades uns 100 metres de cap a gregal.

Es tracta d'un o alguns brolls que surten per unes esquerdes davall precisament d'una gran murtera; aquesta aigua més o manco activa tot l'any cau dins una gran pica, un estany es podria dir millor, d'uns 4 metres quadrats amb un paretó d'uns 40 cm. de coll i que té dos degotissos que demostren que sovint sa paret és sobrepassada.

Una canonada de plàstic surt de s'estany per davall d'aquest camí secundari de Son Sampol, passa per damunt del torrentó amb un improvisat pont i enfila pel camí de cap avall en direcció Andratx sense que sapiguem el seu destí definitiu.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09/2011 | Act.- 02/ 2015

Font de sa Trullola -1-

Municipi.- Andratx | Lloc.- Sa Truiola - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 449914 4383280) | Alçada.- 219 msnm

Font situada just enmig des puig de So na Vidala (422 m.) i es puig de ses Dones (371 m.), al costat esquerre des torrent des Pont i dins sa finca homònima. Dins sa finca, actualment segregada en varies parts, hi ha una altre font, sa font de sa Trullola -2-.

Es tracta d'una font de mina clarament restaurada amb una galeria d'uns 8 metres de llargària, secció rectangular (0,70 x 0,90 m.) amb parets de pedra seca marcadament inclinades de cap a l'esquerre i coberta de formigó en doble vessant (V invertida).

Tota sa galeria està anegada, retinguda per un paretó que a un metre de sa boca així ho provoca. Una canonada va d'aquest punt fins al safareig per baix terra. El safareig té una forma rectangular irregular amb una cabuda de tan sols uns 20 m3 i des d'una piqueta que hi ha al costat, surten dues canonades per regar els diversos horts que en depenen.

Sa mina i s'ullal està just al costat des torrent des Pont que ve de sa veïnada font de Son Sampol, a uns 320 metres vessant amunt.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2015

Font de sa Trullola -2-

Municipi.- Andratx | Lloc.- Sa Trullola - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font nclotada | Situació: Google Maps (31 S 449982 4383378) | Alçada.- 285 msnm

Font situada a uns 120 metres per damunt de sa font de sa Trullola -1- i al costat hídric esquerre del mateix torrent des Pont.

Es tracta d'una clara captació de ses aigües subàlvies que transcorren per davall des llit des torrent i que són dipositades al fons d'aquesta estructura enclotada que conforma sa font.

Tenim idò un clot de captació paredat de pedra en verd amb unes mesures en planta de 2,20 x 0,80 metres i que allotgen 4 escalons de pedra per accedir-hi, amb una fondària d'uns 1,80 metres per davall del nivell del sòl. Aquest clot escalonat fa a la vegada de dipòsit, que en temps de sequera conserva un pam d'aigua a sa part baixa i en temps de pluges és ple fins a dalt de tot.

Actualment les aigües són recollides per una canonada de plàstic que capta la massa subàlvia i pel mateix sistema són dipositades al mateix llit des torrent a uns 8 metres vessant avall quan no són aprofitades. Un clar exponent de la captació i aprofitament de ses aigües subàlvies que tal com ens confirmen als propietaris de sa finca (als qui agraïm la seva amabilitat) no s'asseca gairebé mai.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol-2015

Font de ses Penyes

Municipi.- Andratx | Lloc.- Coma Calenta | Rústic | Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou minat | Situació: Google Maps (31 S 450901 4383788) | Alçada.- 216 msnm

Font situada entre es puig de ses Dones (371 m.) i es puig Gros (415 m.), en el costat hídric dret des torrent homònim.

Es tracta d'una captació de ses aigües subàlvies d'un torrentó i que són recollides en un pou a pocs metres d'aquest torrentó i que uns 20 metres més avall s'ajunta amb es torrent de ses Penyes.

Aquest pou de captació, de secció circular, fet de pedra seca (excepte els primers 2 metres de dalt que són de marès) amb una fondària d'uns 8 metres i un diàmetre d'uns 0,90 metres, té una mina de desguàs, també feta de pedra seca, secció rectangular (0,65 x 1,70 m.) rematada dalt amb lloses a doble vessant i acabada per altres planes. El primer metre des del trespol està referit de ciment mallorquí en tot el seu recorregut per estanquitat, mina amb lleugera corba per cert.

Aquesta mina desguassa dins un petit safareig de forma rectangular irregular d'uns 5.000 litres de cabuda. S'aigua surt pel costat més a migjorn i mitjançant una clau de pas metàl·lica, va per una canal adossada al marge (0,50 x 0,20 m.) fins a l'hort que hi ha al costat on rega uns fruiters.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01/ 2012 | Act.- 06/ 2018

Font den Colom

Municipi.- Andratx | Lloc.- Cala Egos - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 445783 4378928) | Alçada.- 97 msnm

Restes d'una font desapareguda que estaria situada a uns 430 metres passat es coll des Vent (163 metres) en direcció a Sant Elm pel camí del G.R. a l'esquerre d'aquest.

Sa nostra hipòtesi és que es tractaria d'un broll o mineta que descarregaria les aigües mitjançant una canal feta de teula àrab dins un aljub fet de pedra, secció rectangular amb coberta de volta de canó rebaixada. L'aljub consta a sa part de damunt d'un petit abeurador i una obertura rectangular per treure aigua a mà. Al costat contrari del que arriba sa canal de teula, hi ha una finestra que encara conserva la seva porteta de fusta.

Sa canal de teula en un tram d'uns 6 metres i s'aljub són els dos únics elements que es conserven d'aquesta font, no hi ha restes de cap mineta ni broll, però si que als voltants hi ha restes de tres casetes o barraques en estat ruïnós i conegudes com a 'Ca na Jaumoia' amb una important àrea marjada a la seva part de migjorn.

Catalogam aquesta font desapareguda amb algunes reserves pel fet de no haver localitzat les restes de sa captació en si mateixa; sa 'font den Colom' està topografiada a la cartografia oficial del Govern Balear just devora aquestes cases i seria compatible amb l'aljub i sa canal de teula àrab.

Sa possibilitat que s'element localitzat recollís aigües de s'escorrentia ens sembla poc probable, ja que ens trobam a la zona de més baixa pluviometria de la serra de Tramuntana i per altra part, a uns 100 metres a sa part de migjorn, hi ha una torrentera (amb un pitxolí d'aigua en sa nostra visita) que creua l'àrea marjada, el qual haguera estat molt més fàcil d'aprofitar en aquest punt.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2015