Banyalbufar

Mapa interactiu en proves; per a accedir a pantalla completa i a altres mapes de fons premeu el botó [MapHub]

Abeurador des Camí

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- s'Arboçar - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll ? | Situació: Google Maps (31 S 458350 4392267) | Alçada.- 365 msnm

Possible fonteta situada a uns 600 metres a ponent de ses cases de s'Arboçar, a l'esquerra anant de cap a Planicie.

Apuntam l'element etnològic com a 'possible' donat que no hem localitzat cap sortida d'aigua als voltants però la grandària de l'abeurador, l'absència de cap torrentera a prop, ni marques d'escorrentia ens fa pensar amb la possible existència d'un broll o surgència a pocs metres amunt de l'abeurador i que ha desaparegut amb el pas dels anys; la seva grandària així ho fa pensar.

Dit això aprofitam aquest catàleg per donar a conèixer aquest element i oferir aquesta web a alguna persona que pugui ampliar la informació o rectificar-la en els errors que hi pugui haver.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2015

Font d'Enmig

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Planícia - Rústic - Públic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 456789 4391550) | Alçada.- 156 msnm

A sa part de sa finca coneguda com 's'Hort de Planicia' i que està per davall de sa carretera d'Estellencs, es troba aquesta vella però activa font de mina.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria feta de pedra en sec amb uns 10 metres de llargària, secció de parets verticals i coberta de volta de canó (0,65 x 0,90 m.) amb una canal de desguàs a l'esquerra en sentit de sortida.

Hi ha dos ullals ben actius; un a uns 5 metres de sa boca d'entrada a l'esquerra i s'altra al fons, després d'un revolt també a l'esquerra. Ja a fora trobam una piqueta que recull per una canal (o recollia, ja que sembla seca i emboçada) ses aigües provinents de sa coneguda font de sa Menta situada a uns 160 metres vessant amunt i que mesclades amb ses d'aquesta font, es dipositaven dins un gran safareig (15 x 4 metres) o seguien per una canal a sa mateixa marjada per regar s'hort.

De fet hem observat altres canals i síquies provinents de sa font de sa Menta que recorren ses diferents marjades que conformen aquest abandonat i ruïnós 'hort de Planícia' on sembla que l'únic viu que hi queda és sa font.

Març 2017.- S'estan fent treballs de restauració i neteja a ses marjades.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 08-2015 | Revisat.- 03/ 2017

Font de Baix

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Son Balaguer - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 461450 4393658) | Alçada.- 83 msnm

Font que es troba vessant avall de ses cases de Son Balaguer, a uns 170 metres d'elles en direcció a nord i a uns 35 metres de desnivell.

Es tracta d'una font de mina d'uns 8 metres de llargària feta de pedra en sec que descriu una lleugera corba a esquerres fins a arribar a s'ullal. La secció és rectangular (0,60 x 0,80 metres), parets verticals, coberta plana de lloses i un solc en terra per on surt s'aigo.

Sa boca de sa mina està just a la vora del safareig que alimenta (8 x 5 metres) i on s'emmagatzema s'aigo. Aquesta surt per diversos punts per donar aigo a algunes piquetes pel ramat. A sa part contrària de sa mina hi ha un espai enterrat on si davalla per uns graons de pedra; al fons hi ha restes de diverses canals que havien de repartir-se des d'aquí mitjançant algunes comportes o altres dispositius per arribar als diferents horts.

Malgrat que a sa zona ja fa tens que no hi ha cap activitat agrícola, s'aigo de sa font segueix rajant i fent diversos bassiots.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2013

Font de Ca n'Aleta

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Carr. Estellencs - Rústic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Degotís 1 Situació: Google Maps (31 S 456900 4392038) | Alçada.- 210 msnm

Aquí tenim una font diferent de la majoria: és una font de degotís. El temps i l'erosió ha convertit aquest penya-segat en una paret inclinada en angle negatiu fins a tal punt que es converteix en una coberta.

La formació calcària de les roques que componen el penya-segat unit a la porositat d'aquestes han convertit aquesta paret en una gran concentració de estalactites a l'aire lliure. A uns 170 metres de cap a Banyalbufar, hi ha sa font des Verger de Can Fura molt semblant en tot a aquesta.

L'enginy i la constant necessitat d'aigua va motivar als nostres avantpassats per construir un gran safareig just davall d'aquesta gran paret de roca inclinada de tal forma que es pogués recollir i emmagatzemar aquesta espècie de pluja artificial que formen les gotes d'aigua en caure des de les innombrables estalactites i altres ullals que llisquen s'aigua per ses roques. S'aigua recollida i emmagatzemada en el gran safareig surt per una canal o albelló que travessa la carretera per davall s'asfalt de cap als horts de vessant a baix.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2012 | Revisat.- 03/ 2017

Font de sa Basseta

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- es Molí - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 458429 4393477) | Alçada.- 35 msnm

Aquesta font està a sa zona des Molí, a una de ses nombroses terrasses des poble, una terrassa que va des camí que baixa a es port (carrer des Port) fins es camí des Cementeri que va cap a s'Escar, a sa Galera i ben a prop de sa font den Xiu.

Aquesta terrassa era un camí que sempre havia estat obert als veïnats però fa un temps que una reixa de fil ferro impedeix el pas. Així doncs ha fet falta pegar mà de s'arxiu d'imatges des company Mario per poder documentar gràficament aquesta coneguda font.

Es tracta d'una font de mina feta de pedra en sec d'uns 6 metres de llargària amb perfil parabòlic. A sa sortida hi ha un petit tub que deixa caure s'aigo dins una canal de pedra que va de cap a llevant segurament per regar els horts dels voltants. Fa uns anys que aquest solar només es fa servir per tenir-hi una guarda d'ases.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març-2012

Font de Can Bajueta -1-

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Son Creus - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 459532 4393072) | Alçada.- 210 msnm

Tres fonts hi ha en aquest redol i ben a prop entre elles però com donen cadascuna dins un safareig diferent i ses mines també són independents les hem catalogat baix es mateix nom però amb una fixa diferent per cadascuna d'elles.

Aquesta que l'anomenam com sa nº 1 és sa que està més avall de ses tres, està en es mateix camí. Es tracta d'una font de mina amb una galeria d'uns 8 metres de llargària, feta de pedra en sec de secció molt estreta, ses parets són verticals, es sostre amb volta de canó i en terra llis amb un solc per conduir s'aigo fins a fora.

Sa boca està parcialment tapada amb una llosa i per baix d'ella s'aigo passa per una canal enterrada baix es camí fins a una piqueta a uns 4 metres passat una corba des camí. Des de sa piqueta surt un tub de plàstic que porta s'aigo fins a un safareig que està a uns 10 metres de cap a nord.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril-2012

Font de Can Bajueta -2-

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Son Creus - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 459526 4393061) | Alçada.- 218 msnm

Tres fonts hi ha a n'aquest redol i ben a prop entre elles però com donen cadascuna dins un safareig diferent i ses mines també són independents les hem catalogat baix es mateix nom però amb una fitxa diferent per cadascuna d'elles.

Aquí tenim sa nº 2 d'aquest conjunt. Es tracta d'una font que dóna directament dins es safareig, ni tan sols hi ha un pedrís per passar-hi. Sa seva llargària sembla que no passa d'es metre i conforma un nínxol fet de pedra en sec i perfil ogival.

No és possible aportar més detalls, ja que s'accés és impossible estant es safareig amb aigo. A la dreta d'aquesta surgència s'aprecia entre es batzers el que podria ser una altra mina dins es mateix safareig, però per es motius abans comentats no ho podem assegurar.

A davant es safareig hi ha una canal de desguàs que se junta amb es de sa font nº 3 i van de cap a una caseta devora es torrent. D'aquí es veuen sortir diferents tubs de plàstic que van per sa vorera d'es torrent de Son Bauçà de cap a un destí que no podem aportar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril-2012

Font de Can Bajueta -3-

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Son Creus - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 459540 4393049) | Alçada.- 218 msnm

Tres fonts hi ha en aquest redol i ben a prop entre elles però com donen cadascuna dins un safareig diferent i ses mines també són independents les hem catalogat baix es mateix nom però amb una fitxa diferent per cadascuna d'elles.

En aquesta li hem posat es nº 3 sense més motiu que cronològic de sa nostra visita. Està a l'esquerra de sa nº 2 i comparteixen sa paret mitgera d'es safareigs.

Igual que sa veïnada es una mina que dóna directament s'aigo dins es safareig, però aquesta si té una galeria, no massa llarga (uns 4 metres) i més baixa; està feta de pedra en sec amb una secció irregular entre lloses i ogival. En terra és llis sense canal ni solc.

Un sobrant fa caure s'aigo a sa canal que ve de sa font nº 2 i que va de cap a sa caseta. Des de aquí surten uns tubs de plàstic vessant avall per sa vorera d'es torrent de Son Bauçà sense que puguem dir a on acaben.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril-2012

Font de Can Bernadet

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Es Munreal - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 457546 4392837) | Alçada.- 187 msnm

Petit i casolà sistema hidràulic situat a uns 730 metres en línia recta a partir des poble anant cap a Estellencs, davall el cingle des Munreal que queda a l'esquerra i que allotja el darrer i espectacular tram de sa síquia de Dalt, on sa canal va penjada d'una manera totalment artesanal de ses roques.

Es tracta d'un sistema de captació d'aigua aliè al peculiar sistema general de reg de Banyalbufar i que consisteix amb l'aprofitament de s'aigua que surt per una esquerda entre ses roques des cingle abans citat i que s'emmagatzema dins una gran bassa o safareig de dos cossos (uns 140 m3) on s'aigua cau directament; també s'aprecien senyals d'alguns degotissos que també aporten una quantitat addicional d'aigua.

Es sistema pertany a una parcel·la xapada per sa carretera i s'aigua va cap a ses terrasses de sa part de baix mitjançant unes canonades de plàstic que travessen dita carretera. Per damunt sa paret perimetral de sa bassa hi passa una canal provinent d'un altre safareig, adossat a aquest sistema però dins una altra propietat; aquest safareig sí que està alimentat per sa síquia de Dalt i aquesta canal sembla que anava en direcció a Can Caderner.

Agraïm a Paco Albertí ses facilitats donades per catalogar aquesta fonteta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2017

Font de ses Bèsties

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Son Valentí - Rústic - Privat | Ús.- Abeurador | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 461257 4392791) | Alçada.- 251 msnm

Font que es troba a uns 25 metres al sud de ses cases de Son Valentí, al mateix nivell de s'espectacular miranda.

Es tracta d'un antic abeurador de pedra baix d'unes grans roques a cel obert en el que en temps moderns li han fet una coberta de pedra amb s'interior de volta. Aquesta moderna coberta està feta per dins i per fora de pedra imitant pedra seca però que aquestes estan aferrades amb ciment.

Segons mos diu l'amo en Miquel que hi ha treballat molts d'anys, sa pica original ha rajat fins fa poc per una esquerda clarament visible; per aquest fet no seria gens estrany que algun dia tornés a rajar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2013

Font des Biscaïns

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Carretera Esporles - Rústic | Ús.- Seca | Tipus.- Falsa | Situació: Google Maps (31 S 460775 4392681) | Alçada.- 297 msnm

Al retorn d'una de les guerres carlistes, el general Cotoner propietari entre altres de la Baronia de Banyalbufar, va portar amb si un grup de treballadors i antics soldats naturals de Biscaia que es van encarregar de reconstruir la font que havia desaparegut per un despreniment de terra; d'aquí el seu nom.

La font dels Biscaïns de Banyalbufar fou totalment destruïda amb l'ampliació de la carretera, de fer més de 15 anys; al mateix lloc es va reconstruir l'actual, tan sols a efectes testimonials: mai ha donat aigua. Referent a l'antiga font, hem trobat referències sobre que quan brollava existia un pedrís per esperar mentre les bísties calmaven la seva set.

La falsa font és una petita mina d'uns 2 metres de profunditat formada per un arc de volta de mig punt. Al fons i elevat uns 50 cm. del sòl està l'ullal embotit dins d'una mineta d'una mica més d'un metre. És coneguda a la zona en estar en la mateixa carretera de Banyalbufar i en ser perfectament visible per tots aquells que passen pel lloc.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11/ 2011

Font des Bosc

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Planicia - Rústic - Públic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 457372 4390486) | Alçada.- 482 msnm

Una font que és coneguda per alguns com sa font des Cristians referint-se al conegut aljub on diposita s'aigo aquesta font.

Es tracta d'una font que neix davall d'una gran roca on s'ha fet una mena de recollidor rectangular entre dues petites parets. D'aquí surt un xaragall natural que vessant avall arriba amb un recorregut més o manco regular a s'aljub des Cristians després de recórrer una distància d'uns 43 metres amb un desnivell d'uns 14. Des de s'aljub surt una vella i esbucada canal de pedra que arriba fins a ses cases de Planicia després de recórrer la important distància d'uns 1.300 metres. Avui aquesta canal està inservible i s'ha col·locat una canonada de plàstic per un recorregut paral·lel però que també l'hem vist rompuda al manco a dos llocs.

Arribant a ses cases i vora des gran safareig de Planicia s'ajunten aquesta canonada i sa pròpia canal amb s'antiga canal de sa font de na Ferrera. Tot un sistema hidràulic complet i admirable, apedaçat a més de inservible a dia d'avui.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 04-2012 | Revisat.- 03/ 2017

Font den Boter

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- S'Arboçar - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 457860 4392097) | Alçada.- 393 msnm

Antiga, destruïda i seca font de mina que es troba a uns 1.070 metres en línia recta per sa part de ponent de ses cases de s'Arboçar dins una contrada coneguda com 'ses Rotes'.

Es tracta d'una font de mina d'uns 24 metres de llargària descrivint una lleugera 'S' amb dos trams enfonsats i dos que es mantenen més o manco bé. Sa galeria o el que queda d'ella és de secció parabòlica amb mesures variables (+- 0,60 x 1,10 metres) i construïda en pedra seca. Vista la llargària que té la mina, pot ser que al fons hi hagués un pou de captació o pou mare però per l'estat ruïnós del conjunt no ho podem confirmar.

Des de sa boca hi ha restes d'una canal enterrada fins a arribar a dues marjades més avall on hi ha un gran abeurador de dos cossos (0,50 x 2 + 0,50 x 3 metres) i un petit i antic aljub amb sa coberta de volta totalment enfonsada (0,70 x 2,50 metres), tots dos elements un seguint a l'altra baix sa mateixa marjada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2015

Font de sa Bóta

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Son Bunyola - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 460683 4393088) | Alçada.- 205 msnm

Petita font que es troba just al costat dret des torrent des Comellar den Pregon, prop de sa partió amb Son Valentí.

Es tracta d'una font de mina feta de pedra seca, perfil parabòlic amb una secció variable d'uns 0,50 x 0,80 metres, per una llargària d'uns 7 metres. Sa galeria descriu una lleugera corba a dretes de tal manera que s'ullal que recull s'aigua es troba just per davall des llit des torrent.

A s'interior hi ha restes d'aigua pel que sa font segueix viva, però a fora, un caramull de terra arrossegada per s'escorrentia, ha fet pujar tan es nivell d'en terra que, si en surt molta, es queda a dins de sa mina a manera de dipòsit. Sia com sia, sa font i els voltants estan abandonats i totalment fora de tota utilització.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2013

Font de Son Bujosa

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Son Bujosa - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 462453 4393595) | Alçada.- 211 msnm

Es tracta d'una font de mina que surt a la vora des camí que va a s'Hort de sa Cova a la dreta pujant i que el creua per davall.

És una mina amb una galeria feta de pedra en sec de perfil parabòlic d'uns 10 metres de llargària molt ben conservada. Hi ha una canal alçada damunt un pedrís que baixa per l'esquerra (mirant sa mina des de s'entrada). A fora s'aigo anava per una canal fins a un aljub que hi ha a uns 130 metres. Avui hi ha una canonada de plàstic negra que fa aquest recorregut.

S'aigo d'aquesta font serveix per regar i per donar a beure als animals de sa possessió de Son Bujosa, a uns 300 metres de cap avall, en direcció a nord.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març-2012

Font des Calàpots

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Can Pico - Urbà - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 457662 4393142) | Alçada.- 97 msnm

Font de mina que es troba a sa part de davall de Can Pico, a la seva cara nord, just començant el penya-segat.

Sa zona ha sofert nombrosos esbaldrecs, de fet es camí d'accés a sa font té un impressionant talús fet de braços verticals de formigó i una base consolidada des mateix material en diferents capes. Aquest camí d'accés a sa font acaba en una petita esplanada on hi ha ses dues mines i que a la vegada és un esplèndid mirador de cap a la mar.

A la dreta hi ha una antiga mineta d'uns 3 metres de llarg que tan sols dóna un poc d'humitat i que actualment no s'aprofita per res. Sa secció de sa mineta és de +- 0,40 x 0,70 m. irregular, amb s'estructura de pedra seca i visiblement deformada per es moviment de ses terres.

Sa mina de l'esquerre és sa que s'empra actualment. Té una llargària d'uns 16 metres de recorregut sinuós en forma de 'banya' d'esquerres a dretes, probablement cercant sa vena de s'altra mineta una vegada que es va assecar. Sa secció és parabòlica (0,60 x 1,20 m.) i a la dreta hi ha un solc que treu s'aigo fins a fora.

Ja a fora hi ha una petita caseta amb una bomba elèctrica que impulsa s'aigo fins al dipòsit de sa font de Can Pico, a uns 170 metres de distància en línia recta. Un pedrís per seure recorre tota sa paret on hi ha ses dues galeries i sa caseta de sa bomba, pedrís que també té nombroses esquerdes fruit des constants moviments del terreny.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2013

Font des Camí de Baix

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Son Valentí - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 461197 4392912) | Alçada.- 205 msnm

A uns 70 metres a sa part nord de ses cases anant per es camí que davalla de cap a Son Balaguer, a la dreta baix el marge que aguanta el camí, hi trobam aquesta font gràcies a ses indicacions de l'amo en Miquel que va fer feines per aquí molts d'anys.

Es tracta d'una font de mina d'uns 12 metres de llargària fins a arribar a un bonic i actiu ullal. Sa galeria està feta de pedra seca i és de parets verticals amb coberta de volta de canó (1,70 x 1,10 m.). Als primers 6 metres hi ha un passadís a l'esquerra i a la dreta està ple amb s'aigua que brolla pel fons i que aquí es filtra per alguna esquerda, ja que no arriba a fora.

Maldament sa font segueix rajant aigua, aquesta no s'aprofita per res; a fora hi ha restes d'antigues canonades de plàstic per regar algun antic hort, però res han fet per evitar que s'aigua es perdi.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2013

Font de sa Canaleta

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- sa Canaleta - Urbà - Públic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 458403 4393297) | Alçada.- 78 msnm

Font de mina situada al centre des poble, a la dreta de sa carretera venint de Palma, a uns 70 metres vessant avall i vora d'un aparcament públic.

Es tracta d'una font amb dues galeries; una natural d'uns 2 metres de fondària, sense mina i amb s'aigua que surt de manera natural; a la seva dreta i en perpendicular hi ha una segona mina, una galeria feta de pedra en sec, secció parabòlica (0,50 x 0,80 metres) amb una canal al sòl pel desguàs. Sa galeria mesura uns 7 metres de llarg i al fons es veu com gira a l'esquerra de cap a s'ullal de sa font, sense que puguem aportar fins quina distància perquè no és accessible.

Aquest conjunt està inserit dins una caseta de rentadores, construïda originàriament l'any 1882 però que clarament ha sofert modernes modificacions; ses dues galeries desguassen dins ses piques de rentar. Mitjançant la col·locació d'almenys quatre sortides (tubs), fa que s'aigua es pugui seguir aprofitant per a la comunitat de regants, alimentant mitjançant canals i canaletes d'uns 600 metres de llarg fins a una dotzena de safaretjos.

Sens dubte el més espectacular és s'arc de volta en forma de capella de grans dimensions que allotja sa sortida d'aigua, en una paret de pedra seca i rematat amb peces de marès. S'espai, que és públic, actualment es troba tancat amb pany i clau en esser per una part un element fora d'utilitat pel poble i per l'altra en haver sofert alguns actes incívics. Agraïm a s'Ajuntament de Banyalbufar ses facilitats per poder accedir al recinte.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 10-2011 | Revisat.- 10/ 2017

Font des Cartar

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Planícia - Rústic - Públic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 456517 4391081) | Alçada.- 267 msnm

A uns 145 metres des del camí de Banyalbufar a Estellencs, a s'altura des portell des Cartar i a sa mateixa marjada en direcció sud, trobareu aquesta antiga i seca font que per alguns es diu sa 'font des Carter'.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria feta de pedra seca amb una llargària d'uns 6 metres i descrivint una lleugera corba a dretes, secció parabòlica (0,60 x 0,90 metres) i una canal feta de teula àrab a la dreta que va pujant d'altra fins a agafar el nivell dels dos ullals que hi ha al fons a la dreta.

Just a sa boca i baix sa marjada hi ha les restes d'un impressionant abeurador de quasi 4 metres de llarg i que ens dóna idea de l'activa que era sa font, que a part del ramat, ben segur que per la seva proximitat, era aprofitada pel bestiar que transitava pel camí vell de Banyalbufar a Estellencs.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2014

Font des Cireral

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- es Cireral - Urbà - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 458921 4393199) | Alçada.- 101 msnm

Juntament amb la font de la Vila i la font de Son Creus formen el grup més important de fonts en el municipi. La font d'es Cireral té, encara que modesta, la seva pròpia xarxa de regants.

La font està al final d'un passadís d'uns 10 metres amb un pedrís a l'esquerra que es converteix en escala per pujar a una caseta, a diverses marjades i a sa font des Cireral -2-. A baix hi ha dues mines de diferent grandària i en mig d'elles hi ha sa baixant de canonada que ve de sa veinada font abans citada i que s'ajunta amb ses canals de ses altres dues.

No hem pogut accedir fins al fons de la mina principal (sa de la dreta) però s'observa que el primer tram (uns 5 metres) té el sostre reconstruït amb una placa de formigó que encara conserva marques de l'encofrat. La resta és totalment de pedra en sec i roca natural en alguns trams.

En acabar aquest primer tram (0,60 x 1,70 m. de secció) la mina deriva en dues galeries; sa de la dreta acaba a uns dos metres i sembla estar eixuta de fa molt temps. Sa mina que surt de cap a l'esquerra si que té una canal amb aigua però no hi hem pogut accedir i que segons alguna informació recollida arriba fins als 28 metres. A l'exterior no hem vist cap pou de ventilació. A l'esquerra, davall s'escaleta al final des passadís hi ha se segona mina, mineta millor dit, amb una secció rectangular (0,60 x 0,60 m.) per uns 4 metres de llargària tota feta de pedra seca.

En el sòl hi ha una canal en un lateral que recorre les galeries fins a l'exterior. Una vegada allí i recollit ses aigos de ses tres galeries, es cabal recorre el passadís baix terra, diposita l'aigua a alguns dipòsits, passa per un rentador i al final la deixa en un safareig vora ses cases.

Coordenades.- Graus decimals i UTM) | Datum.- WGS84 | Data .- 10/ 2011 : Act.- 08/ 2013

Font des Cireral -2-

Municipi.- Banyalbufar | Lloc.- Es Cireral - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 458920 4393199) | Alçada.- 105 msnm

Font de mina que es troba just damunt de sa font aquí catalogada com a sa font des Cireral i que li feim una fixa a part perquè trobam que malgrat compartir el destí comú, són dos elements etnològics diferents.

Sa galeria té uns 9 metres de llargària i és de secció parabòlica amb parets verticals i el sostre en trams de lloses planes i altres de formigó en forma de ''V'' invertida segurament per corregir algunes esllavissades. AL fons hi ha com una capella on hi ha l'ullal i des d'ell surt una séquia per l'esquerra que va fins a fora; aquí una canal de pedra va fins a sa part de damunt de sa boca de s'altra font i mitjançant una baixant vertical sa ajunten els cabals.

A uns 50 metres hi ha un vell safareig no utilitzat; el safareig que hi ha vora ses cases és el destí de s'aigo després de recorre uns 110 metres per una canonada que va dins d'una antiga canal sa sa part baixa d'una marjada.

Des d'aquí s'aigo es reparteix de cap a diferents usuaris que en tenen dret. Agraïm al propietari de sa finca ''es Cireral'' que ens hagi permès s'entrada a la seva finca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost-2013