Felanitx

Font de Can Capó

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Can Capó - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 516718 4363632) | Alçada.- 168 msnm

Aquesta és una fonteta de cisterna anegada. És una petita capella excavada de forma irregular a la que se pot davallar amb a través de cinc escalons, els darrers picats a la pedra. La coberta també és la mateixa roca natural però el portell d'entrada forma una doble vessant.

Des de la capella surt una mineta que arriba dos marges més avall però la sortida no s'ha pogut localitzar perquè està totalment coberta d'abatzers. Observant des de l'interior pareix que la mina s'ha esbaldregat a pocs metres. També s'observa alguna cosa semblant a una mina lateral però no ho hem pogut comprovar. Just a l'inici de la mina, dins la capella, hi ha una pica.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Desembre - 2011

Font de Santa Margalida

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Plaça de sa Font - Urbà - Públic | Ús.- Cap | Tipus.- Monumental | Situació: Google Maps (31 S 512719 4368722) | Alçada.- 112 msnm

Es tracta de s'evolució amb el pas dels segles d'un broll espontani d'aigua, d'origen possiblement prehistòric i que està lligat a tota s'història des poble des del seu inici fins avui.

Sa primera documentació que fa referència a sa font és de l'any de la conquesta, el 1254 com a ''una font que brollava aigua abundant arran de terra i que mitjançant síquies i canals regava els horts del seu entorn''.

El nom de Santa Margalida té el seu origen en un fet succeït: en l'any 1490 tota Mallorca sofria una terrible sequera on totes ses fonts de s'illa foren afectades. En aquell temps sa font estava situada al lloc conegut com a ''Pla de sa Font''. Dia 20 de juliol de 1490, el dia de Santa Margalida, s'aigo començà a brollar amb abundància i s'acabà sa sequera. En commemoració per tal esdeveniment, van decidir que cada any farien una festa i passaren a anomenar a sa font baix aquest nom.

La plaça, amb el pas del temps, ha sofert moltes reformes (sobretot per cercar major fondària), cal destacar la darrera important de 1829-32 i amb la qual prengué la forma actual. A la font s'hi baixa per unes escales de 32 graons. A baix de tot, sobre una pedra amb un nínxol central, s'hi troba la imatge de Santa Margalida. A la paret dreta hi ha un baix relleu que representa Santa Bàrbara, i a l'esquerra, un altre que representa Sant Miquel. A sa part frontal i dins una fornícula protegida amb un vidre dels actes vandàlics, hi ha una imatge de la santa.

Actualment s'aigo surt per una piqueta en forma de copinya i cau dins una gran pica a terra. Es desguàs des sobrant s'endevina a l'esquerra on hi ha una porteta amb reixa de ferro; ben segur que d'aquí comença s'antiga xarxa de canals de reg, avui albellons que passen per davall es poble i que tal vegada en un futur es puguin estudiar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2018

Font de Son Prohens

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Son Prohens - Rústic - Públic | Ús.- Ramader | Tipus.- Pou artesià | Situació: Google Maps (31 S 514933 4371367) | Alçada.- 101 msnm

Pou comú situat al mateix camí de Son Prohens, a 2,3 quilòmetres des de sa rotonda des Parc des Bombers, direcció N-E.

Es tracta d'un pou artesià amb un diàmetre d'1,5 metres i una fondària d'uns 4,5. El coll està fet de forma irregular, arrodonit i fet de peces de marès i pedra viva. Mesura 0,90 m. d'altura i un diàmetre exterior d'uns 2,2 metres. Dues columnes aguanten un travesser de fusta de 2 metres i un corró també de fusta.

El pou està fet de pedra seca però sa boca d'accés és rectangular i té una reixa metàl·lica per seguretat; a sa banda des camí, hi ha dues piquetes de pedra arran de terra, rectangulars i una un poc més alçada que s'altra en una clara destinació pel remat. A s'altre costat des pou, hi ha una piqueta petita, redona a s'altura des coll i aquí comença un gran abeurador que va per davall d'un paretó, mesura uns 7 metres de llarg i segurament era destinat al bestiar. El pou és viu encara i va ser restaurat l'any 1988.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2018

Font de n'Agustina -1-

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Binifarda - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 515601 4364792) | Alçada.- 250 msnm

Aquesta és la superior de ses Fonts de n'Agustina (Vegeu sa font veïnada). És una petita bassa anegada que se troba a pocs metres per damunt del camí i que aporta la seva aigua als safareigs dels mateix camí per una canonada soterrada.

El portal està fet amb dos blocs de marès i una pedra irregular col·locada a la llinda. L'aigua sua directament de la roca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font de n'Agustina -2-

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Binifarda - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Bassa | Situació: Google Maps (31 S 515615 43647959 | Alçada.- 248 msnm


Aquesta és la segona de ses Fonts de n'Agustina (Vegeu sa font veïnada). És molt semblant a l'altre, forma una petita bassa anegada amb un portal allindanat fet amb pedres allargades. Aporta la seva aigua al darrer safareig del conjunt.

Neix adossada a la roca i a cobert d'un porxo. Dins el mateix porxo, una síquia adossada a la paret de roca recull l'aigua que sua i l'afegeix al cabal de la font. L'aigua arriba al safareig per una síquia de terra que també travessa el camí.

Coordenades.-Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat,. Gener - 2012

Font de sa Roca

Municipi.- Felanitx | Lloc.- sa Coma - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 515954 4366583) | Alçada.- 250 msnm

Aquesta font neix a la base d'una gran roca, dins un xaragall que davalla de sa Comuna. S'hi pot accedir baixant per unes escales fetes de bloquets de formigó que parteixen de davant la caseta que hi ha al camí que puja a sa Comuna.

L'aigua s'acumula en dos nivells, el superior forma una petita bassa limitada per una paret de pedra i fusta i el segon forma una bassa de majors dimensions limitada per una altra paret. A part del broll principal, actiu tot l'any, hi ha restes que demostren que n'hi ha d'altres que també són molt actius després de les pluges; la bassa també recull aigües provinents de l'escorrentia.

Actualment unes canonades de plàstic parteixen de sa bassa gran vessant avall sense que coneguem la seva destinació.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012 | Revisat.- 12/ 2018

Font de sa Sangonera

Municipi.- Felanitx | Lloc.- sa Sangonera - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 515025 4364722) | Alçada.- 210 msnm

Sa Font de sa Sangonera brolla formant un gran bassa a la base d'un penya-segat. Forma part d'un jaciment arqueològic protegit perquè molt probablement ja fou utilitzada a l'època islàmica per regar l'hort que se troba més avall.

Té forma irregular i està protegit per un mur de pedra. Al costat del mur hi ha una pica que sembla que se podria replenar amb l'aigua de la font però també rep aigua d'un petit broll a la mateixa paret a la que esta adossada.

Uns metres més avall hi ha el safareig que reb l'aigua de la Font de sa Sangonera. Sembla que una canal soterrada hi acostava l'aigua però a l'actualitat està reblida de material. Queden restes d'un tros de canal descoberta just abans d'arribar al safareig.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font de sa Truja

Municipi.- Felanitx | Lloc.- sa Coma - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 515648 4366505) | Alçada.- 225 msnm

Sa Font de sa Truja és una petita bassa irregular adossada a la roca i que queda delimitada per un petit mur de pedra. L'aigua neix al seu interior i queda parcialment coberta per un sostre fet amb una placa de formigó aguantada per una bigueta de ferro.

El perímetre interior de la bassa està referida de ciment per tal de tenir estanquitat; l'aigua normalment queda amagada davall d'una capa de llenties d'aigua (Lemnaceae) i no s'aprecia cap sortida ni desguàs.

En realitat es tracta d'una antiga abeurada reconvertida en estany amb destí decoratiu.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 01- 2012 | Revisat.- 12/ 2018

Font de ses Aigos

Municipi.- Felanitx | Lloc.- ses Aigos - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 516354 4363903) | Alçada.- 210 msnm

Aquesta font se troba just davant les cases de ses Aigos i sembla que podria haver estat la que rebia originalment aquest nom. Vegeu també ses font de ses Aigos -1- ,-2- i -3-

Es tracta d'un ullal anegat inserit a un marge, formant una petita bassa coberta de la que partia un canal de teules cap a un safareig a llebeig. L'interior està entrespolat i sembla que reb l'aigua per filtracions d'alguna paret. Just a davant la font no hi ha espai per realitzar-hi cap activitat perquè el seu portal està elevat i situat just al centre d'un torrentó, sembla que el sobrant de la font és el que l'ha format.

L'hort que se regava d'aquesta font està totalment cobert de vegetació però a l'altre costat del camí s'hi veuen altres terres de conreu. Sembla que allà s'hi està construint una nova font i un safareig. Fins ara s'observa una trinxera amb un ullal al final i part de les parets del safareig a mig fer.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2013

Font de ses Aigos -1-

Municipi.- Felanitx | Lloc.- ses Aigos - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 516134 4364044) | Alçada.- 250 msnm

Aquesta és la més llarga i complexa de les tres fonts que hi ha a ses Aigos. Se tracta d'un qanat de possible origen islàmic per la seva proximitat al Castell de Santueri amb el que, segons el propietari, està connectat l'hort per un camí de pedra molt perdut per dins la garriga. Vegeu font de ses Aigos, -2- i -3- .

Mostra signes de canvis importants al llarg de la seva història i actualment s'hi estan fent algunes actuacions de millora. El pou mare fou convertit en una sínia, modificat i aprofundit, té una forma de "T" molt marcada.

L'alçada del primer tram de mina, de devers 4 m, la fa molt inusual i fa pensar que en principi sortia al primer marge i després fou aprofundida i allargada fins al safareig del segon. Dins d'aquest safareig hi surt una altra mina que seria d'una altra font però no s'ha pogut comprovar si connecta o no amb la primera. El propietari també ho està investigant.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font de ses Aigos -2-

Municipi.- Felanitx | Lloc.- ses Aigos - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 516164 4364053) | Alçada.- 247 msnm

Aquesta és la segona font en importància a ses Aigos, la mina té una longitud total d'uns 32 m i al llarg del seu recorregut té tres pous d'aireig. Vegeu font de ses Aigos, -1- i -3-.

Se pot accedir a l'ullal davallant per una escala de ferro col·locada al pou superior que, com el darrer, està inserit dins el marge. El pou intermig té un coll modern de bloquets i està dividit en dues parts a l'interior.

A l'inici la mina té una alçada de devers 180 cm però després en va perdent fins que acaba amb tan sols 1 m. Des de la sortida l'aigua està canalitzada fins a un safareig antic que ha triplicat la seva capacitat per adequacions modernes. El safareig està dins el marge i sols pot regar a partir del nivell inferior a través d'un tros de mina de petites dimensions.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font de ses Aigos -3-

Municipi.- Felanitx | Lloc.- ses Aigos - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 516173 4364042) | Alçada.- 246 msnm

Aquesta és la tercera i més senzilla de les fonts de ses Aigos. És una típica font de mina, sense cap pou d'aireig, amb una longitud total d'uns 10 m. No és completament recte sinó que va girant cap a la dreta. La coberta és a doble vessant. Vegeu sa font de ses Aigos, -1- i -2-.

L'aigua és recollida per una canonada metàl·lica i s'ajunta amb la que vé de la font de ses Aigos -2-.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font de ses Caderneres

Municipi.- Felanitx | Lloc.- sa Comuna - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 515709 4366268) | Alçada.- 250 msnm

Font situada en el camí de sa Comuna, passats uns 300 metres de la font des Jardí (Jardins den Perelló) a la dreta.

Es tracta d'una font enclotada i alimentada per un o alguns brolls, de secció semicircular en planta i paret de pedra seca que l'envolta, amb un albelló que travessa el camí baix terra per fer que l'aigua passi a l'altre costat des camí i es dipositi dins una gran pica (2,40 x 0,70 x 0,90 m.). D'aquí davalla per un altre albelló fins a un petit porxo molt casolà on també és recollida i aprofitada.

El clot on hi ha sa captació està ple de pedres caigudes de sa part de dalt, d'una possible coberta, d'un possible paretó fent de coll o de tot junt, sa qüestió és que el clot està ple fins a dalt de pedres soltes, fet que no impedeix però el pas de l'aigua, visible entre les pedres superficials, i el seu aprofitament.

Uns moderns dipòsits de plàstic posats damunt la picassa facilita una aportació externa d'aigua mitjançant algun vehicle des del camí.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012 | Revisat.- 12/ 2018

Font den Sec

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Cases des Castell - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 515942 4365043) | Alçada.- 266 msnm

Aquesta fonteta té la forma d'una petita bassa enclotada de 80 cm de diàmetre i coberta per una capella de 110 cm d'alt amb coberta a doble vessant. Just davant la capella hi ha una abeurada de 3 m de llarg i 40 cm d'ample paral·lela al camí.

Des d'aquesta abeurada una canal soterrada du l'aigua fins un safareig de devers 30 m de llarg per 10 m d'ample i 5 m de fons. La font té aigua però no dóna suficient cabal per omplir els safareigs.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font den Seguina

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Can Cordella - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 514606 4367308) | Alçada.- 190 msnm

La font d'en Seguina, a la zona de Can Cordella, és un pou escalonat que se conserva en molt bon estat, encara que se troba totalment sec.

Està situada al costat d'una zona de cultiu que fa dècades que és abandonada i, actualment, s'ha convertit en una garriga espessa, molt mala de travessar, a la que comença a créixer un pinar. El lloc on se troba, que no era gaire enfora d'un antic camí ara desaparegut, és reconeixible tan sols per la presència de dues grans murteres. A davall d'aquests arbres hi ha la capella que permetia l'accés a l'aigua (segona imatge).

Segons en Sebastià Serigot, a qui hem d'agraïr la localització de la font després de diversos intents sense èxit, sempre hi havia aigua al manco fins al límit de l'escaló inferior i, en moments més humits, solia arribar a sortir per damunt. A uns 5 metres hi ha les restes d'un cocó, en terra, que servia per abeurar les ovelles. Abans també hi havia algunes piques. També s'aprofitava aquesta font per caçar ocellets amb visc.

25/07/2020: Actualitzam geolocalització i imatges gràcies a la col·laboració de Sebastià Garriga Sintes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Novembre - 2013 | Actualitzat.- 07/ 2020

Font des Jardí

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Jardí den Perelló - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Bassa enclotada | Situació: Google Maps (31 S 515429 4366255) | Alçada.- 217 msnm

La Font des Jardí és una de les més importants de la contrada, es troba dins un hort tancat que sembla que es va crear al sXIX per gaudir i aprofitar la seva aigua i conegut com a es Jardí den Perelló.

Neix a la part més alta del jardí, dins una bassa enclotada de forma oval ( 2,5 x 1,5 m. i només 0,50 de fondària) a la que es davalla per una petita escalonada; l'ullal principal està just davant l'escala. A l'exterior i al costat de la construcció hi ha un pedrís per seure.

Des de la font l'aigua es dirigeix a un gran safareig (10 x 10 m.) situat a uns 40 metres vessant avall per una canal soterrada. Des d'aquest primer safareig l'aigua es pot enviar mitjançant unes comportes cap a un altre gran safareig (irregular d'uns 210 m2) situat a davant de les cases o es pot aprofitar per regar les marjades inferiors.

També des d'aquest primer safareig s'inicia un caminal que va travessant les marjades en línia recta fins a arribar al final del jardí; allà hi ha una fonteta ornamental que brolla amb l'aigua del primer safareig, al centre d'aquesta fonteta hi ha una petita estàtua que sembla una moneia que s'està rentant amb l'aigua que li cau a sobre.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02- 2012 | Revisat.- 12/ 2018

Font de ses Fontanelles

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Ses Fontanelles - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 515045 4367557) | Alçada.- 233 msnm

Font situada a la dreta de sa carretera que puja al puig de Sant Salvador (510 m.), entre aquesta i sa Penya de Can Vell (305 m.).

Es tracta d'un broll d'aigua que surt per una esquerda en una gran roca llisa a sa que hi feren un clot picat formant una bassa de forma i mesures molt semblants a una banyera. De sa part contrària al broll surt una canaleta picada també a sa roca; sembla que en trobar terra hi havia una canal de teula àrab, ja que se'n conserven restes.

Aquesta canal anava vessant avall durant uns 7 metres on hi ha una paret de marge i davall d'ella un petit safareig (2,5 x 1,5 x 1,5 m.) que és on s'emmagatzemava s'aigua abans d'empra-la per regar un hort de fruiters situat just al costat.

En el dia de la nostra visita sa font estava ben eixuta, però compartim unes imatges ( 3 i 4 ) cedides per J. Andrés Silverio fetes fa uns anys i en uns dies que sa font sí que donava un bon cabal d'aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2018

Font de ses Fontanelles -2-

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Ses Fontanelles - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 515039 4367630) | Alçada.- 219 msnm

Font situada a la dreta de sa carretera que puja al puig de Sant Salvador (510 m.), entre aquesta i sa penya de Can Vell (305 m.).

Es tracta d'un broll d'aigua que surt per una esquerda que hi ha a sa paret que sosté una marjada dedicada a hort de fruiters, hort regat per sa propera font de ses Fontanelles; s'aigua cau dins un pou que fa de dipòsit acumulador.

Aquest pou està excavat a sa roca natural, mesura uns 5 metres de fondària però sembla que inicialment era molt més petit, tal vegada 1 metre o metre i mig i després es va aprofundir més; té un coll de pedra seca rematat a sa mateixa paret però no hi ha marques d'eines per treure s'aigua; sí que hi ha un vell ribellet com a abeurador encastat damunt el coll i un petit albelló de desguàs a sa part de baix.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2018

Font de Cas Concos

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Cas Concos - Urbà - Públic | Ús.- Cap | Tipus.- Pou artesià | Situació: Google Maps (31S 511899, 4363064) | Alçada.- 111 msnm

Al carrer Major 32 hi trobam aquest vell pou comú conegut com a ''Pou des Jai Toni'' i que ben segur és la font a la qual fa referència Rosselló Verger (1964) quan parla de la ''Font de Cas Concos''.

Font que cal conservar l'antic topònim pel fet que antigament estava al ras del nivell freàtic de sa contrada, pel que es podia recollir l'aigua directament sense cap ajuda animal ni mecànica. Amb el pas dels anys, el nivell freàtic ha davallat molt a tota l'illa a causa d'una sobre explotació dels aquífers per l'augment de la població i del consum.

Així que el pou es va anant aprofundint a mesura que el dit nivell freàtic anava davallant, convertint-sa així amb el pas del temps d'una font a un pou, com molts d'altres al llarg de tota l'illa de Mallorca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2018

Font des Cafeter

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Sa Comuna - Rústic - Privat | Ús.- Piscina | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31S 515562.0, 4366304) | Alçada.- 238 msnm

Font situada a l'esquerre des camí de sa Comuna, just passat es Jardí den Perelló.

Es tracta d'una font que en origen era del tipus 'qanat' però que amb el pas del temps ha sofert algunes modificacions. El sistema consta d'un pou de captació, fet de pedra seca, secció circular (0,90 m. de diàmetre) i uns 5 metres de fondària amb una xapa metàl·lica de protecció al coll. Una galeria o mina d'aigua (avui condemnada i anegada) d'uns 20 metres de llargària, presumptament de secció parabòlica, feta de pedra seca i que descarrega a la paret del marge que suporta la terrassa.

Aquí és on sa boca està tapiada, mostrant la secció però que només deixa sortir aigua per sa part superior mitjançant un tub d'uns 12 cm de diàmetre situat just damunt d'un gran degotís calcari. Sembla que sa finalitat de tapiar sa boca és la de convertir tota aquesta galeria de 20 metres de llarg en un gran dipòsit d'aigua de reserva, encara que no hi ha cap manera de vorer-la.

A fora sembla que sa principal utilitat des sistema és el d'abastir una piscina que hi ha a uns 8 metres de dita condemnada boca de sa mina i un estany artificial just al seu costat, encara que es veuen nombroses canonades de plàstic preparades per emprar en altres feines.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2018

Fonteta des Cafeter

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Sa Comuna - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31S 515602 4366323) | Alçada.- 240 msnm

Fonteta, petita ufana que neix a la mateixa terrassa on hi ha el pou de captació de sa font des Cafeter, a uns 22 metres del pou de cap a llevant.

Es tracta d'un petit broll d'aigua que surt entres les pedres d'una petita paret de marge, regalima per ella i forma davant una petita bassa o bassiot i que desapareix filtrant-se per la terra. Insignificant fontinyol que només serveix per abeurar puntualment animals i aus de sa contrada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2018

Font des Sestadors

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Sa Comuna - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 515742 4366281) | Alçada.- 251 msnm

Font situada dins el comellar de sa Comuna, passada sa font de ses Caderneres, a uns 25 metres a l'esquerra des camí.

Es tracta d'un broll o surgència força activa que forma una bassa d'1,50 x 1,0 en planta i uns 1,50 de fondària total; en el seu costat que mira a tramuntana es veu arribar una vena d'aigua mentre que a la part de ponent de la bassa es veu un albelló de desguàs fet de lloses planes. Just al costat de la bassa hi ha una antiga pica en forma de dau d'1 metre cúbic aproximadament i feta amb carreu de marès.

Aquest albelló queda a cel obert en forma de piqueta a uns 20 metres vessant avall, al costat d'un camí privat que surt des camí que va de cap a sa comuna; també en aquesta piqueta es veu l'albelló d'arribada d'aigua i el de sortida en direcció ponent, travessant algunes finques i sense destí final conegut.

Agraïm a Sebastià Ramis ses dades sobre aquesta font desconeguda fins avui; sa finca està abandonada i no es coneix cap topònim referit a la font. Donat que a pocs metres per llevant hi ha un gran sestador, emprarem aquest element com a topònim de la font dins aquest inventari només a efectes de classificació, sense que amb això vulguem crear un nou topònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2018

Font den Brevet

Municipi.- Felanitx | Lloc.- sa Coma - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 515808 4366441) | Alçada.- 238 msnm

Font situada a sa part alta dels amplis horts de sa Coma, dins una esplanada (uns 70 m²) guanyada al pinar. Un camí de carro ben marcat comunica els horts amb aquesta esplanada.

Sa font és del tipus ''font enclotada'' que en realitat és una bassa coberta per una estructura feta totalment de pedra; l'estructura interior és cilíndrica, de secció ovalada en planta i coberta de volta (actualment parcialment enfonsada). Sa part baixa de la bassa està referida de ciment mallorquí per mantenir l'estanquitat i la resta és de pedra seca.

Hi ha uns escalons també de pedra per donar accés a s'aigua i a sa part frontal s'observen degotissos minerals com a testimoni d'una important entrada d'aigua. L'obertura d'accés és rectangular i la part superior està rematada amb dues lloses planes col·locades en 'V' invertida.

El fons de sa bassa està plena de pedres, caigudes i tirades, fet pel qual no podem aportar la seva fondària i sobretot, no ens permet confirmar l'existència d'un albelló de desguàs, element molt habitual a sa contrada i que facilitaria molt l'aprofitament de s'aigua de sa font.

Depenent de si existia o no aquest albelló, canviaria molt els usos de l'aigua; amb l'albelló disponible, s'aigua podria ser aprofitada per regar els horts vessant avall, els de la part alta de sa Coma. Sense ell, l'aprofitament de la surgència queda reduït a la recollida manual de s'aigua.

A uns 210 m vessant avall i en direcció a ponent hi ha una sínia coneguda amb el mateix topònim: sínia den Brevet amb una àmplia i enginyosa xarxa de regadiu però que avui en dia desconeixem si hi havia alguna relació hídrica entre font i sínia, a part de la citada relació toponímica. Un poc més avall teniu una descripció d'aquest sistema.

Agraïm a Sebastià Garriga sa informació oferida per tal de corregir un error arrossegat en la catalogació d'aquesta font durant dos anys.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2020

Sínia den Brevet

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Sa Coma - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 515605 4366476) | Alçada.- 226 msnm

Sínia situada a sa part mitjana dels horts de sa Coma, en el costat hídric de l'esquerra. Al seu costat hi ha un safareig (4 x 4 x 2 m) que servia per emmagatzemar la seva aigua. Actualment la sínia s'empra esporàdicament com a pou, una casseta al costat amb restes d'una bomba elèctrica, cables i unes canonades de plàstic que van vessant avall ho testimonien.

L'antic sistema de distribució d'aigua es conserva bastant bé, encara que fora d'ús; del costat del safareig hi comença una canal feta de ciment d'uns 0,20 x 0,15 m. que recorre sa part de migjorn de sa Coma durant uns 70 metres, moment que travessa l'esplanada per sa part baixa d'un parat fins a descarregar l'aigua dins un aljub i des d'aquí ser emmagatzemada i redistribuïda.

Aquest aljub també i mitjançant un assut, recull aigües que davallen per sa Coma per dins d'un petit torrentó que en aquesta àrea va per sa part contrària al de sa canal de sa sínia però que en sortir de l'aljub ja van vessant avall per centre de sa coma.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12/ 2018

Font de ses Cases des Castell

Municipi.- Felanitx | Lloc.- Castell de Santueri - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (515918 4364907) | Alçada.- 277 msnm

Font situada a uns 110 metres de ses Cases des Castell per la seva part de llevant i a uns 6 metres de sa carretera que puja al Castell de Santueri.

Es tracta d'un broll que sortia per sa part baixa d'una gran roca i que dipositava s'aigua directament dins un petit i antic safareig de planta trapezoidal (uns 14 m2 de superfície) i uns 0,70 m. d'altura.

Posteriorment es va construir un safareig més gran a la següent marjada, només a uns 2 metres d'aquest, també de secció trapezoidal (12 x 9,5 x 1,80 m.) i que actualment rep s'aigua per una canonada de ferro que travessa s'antic safareig a mitjana altura. A sa part de sa carretera s'observen canonades antigues i modernes que van de cap a ses cases i els horts. El dia d'avui sa font segueix activa.

No hem localitzat cap documentació referida a aquesta font i per tant la classificam dins aquest inventari amb el nom de la finca on es troba, sense que amb això volguem crear un nou topònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2019